מנחת שי, שמות פרק ו


פרשת וארא

פסוק ג
וארא. סתומה.

פסוק ד
מגריהם. בתיקון ס"ת מגריהם ס"א מגוריהם וכן במפתח ע"כ. וכבר נתבאר ענין זה על תשלומו בפ' וישלח סימן ל"ו. ומה שכתוב במסורה קטנה שבדפוס כאן ושם טעות הוא ואין לסמוך עליה.

גרו. הגימ"ל דגושה.

פסוק ז
כי אני. כי בגלגל לא במקף.

פסוק ח
וליעקב. באתנח.

פסוק י
אל משה לאמר. כתב המכלול בשער אותיות או"י למ"ד אל משה לאמר דגושה לעולם למ"ד אל משה ואל אהרן לאמר איננה דגושה לעולם עכ"ל. וכן מצאתי בספרים כ"י מדוייקים. וכתב א"ת למ"ד משה לאמר דגושה בכל התורה חוץ מן אחד בפסוק ויאמרו בני גד ובני ראובן פ' מטות והאריך הרבה בענין ואין כאן מקום להאריך.

פסוק יד
אלה ראשי בית. הבי"ת רפה.

פסוק יט
מחלי. החי"ת בשוא לבדו וכן נחשון. וכן מצאתי בספר דקדוק כ"י שאלו הן מהשמות שאין באחה"ע שבהם כי אם בחטף לבד על פי הקבלה.

פסוק כג
אלישבע. חדא מלה כתיב ומלא יו"ד הרמ"ה ז"ל.

עמינדב. חדא מלה כתיב מלא יו"ד וכל אורייתא דכותיה הרמ"ה ז"ל והכי איתא במסכת סופרים.

אביהוא. חדא מלה כתיב וכל אורייתא דכותיה הרמ"ה ז"ל.

פסוק כד
ואביאסף. חדא מלה כתיב הרמ"ה ז"ל.
הקרחי. הקו"ף בדגש.

פסוק כה
ותלד לו את פינחס. מלא בנוסחאות ישנות ובכ"י וכ"כ הרמ"ה ז"ל על זה מלא יו"ד כתיב וכל אורייתא דכותיה. ועיין מ"ש בס"ד שמואל א' א' על פסוק חפני ופנחס.

פסוק כט
אל משה לאמר. הלמ"ד דגושה.

הפרק הבא    הפרק הקודם