מנחת שי, שמות פרק ט


פסוק ד
והפלה. בה"א ובפ' כי תבא והפלא באל"ף מסורת כאן ובתילים סימן יו"ד.

פסוק ה
את הדבר. הדל"ת דגושה.

פסוק ו
ממחרת. מ"ם שנייה בלא גלגל בס"ס.

פסוק ט
לאבק. הלמ"ד בשוא והאל"ף בקמץ חזקוני.

אבעבעת. בי"ת ראשונה רפה וכן חברו שבסמוך.

פסוק יד
אל לבך. הבי"ת בשוא חזקוני.

פסוק יח
הוסדה. לא מפיק ה"א ע"פ המסורת וכ"כ רד"ק ביחזקאל סימן ט"ז ובמכלול דף ל"ב ובשרשים.

פסוק כג
ותהלך אש. במקף ועיין מ"ש ביהושע סימן ו'.

פסוק כד
אשר לא. בתלשא לא בקדמא.

פסוק כח
ולא תספון. עיין מ"ש על לא תספון לשוב בדרך הזה עוד דפ' שופטים סימן י"ז.

לעמד. בתיקון ס"ת ישן לעמד ס"א לעמוד וכן במפתח ע"כ ויש להוכיח שהוא חסר ממה שאכתוב במגילה סימן ח' בס"ד עוד כתב הרמ"ה לעמד לפני משה חסר וא"ו כתיב וכל לעמד באורייתא דכותא חסר.

פסוק כט
הקלות יחדלון. בהעתק הללי הקלות מלא וא"ו אחרון ירושלמי הקלת עכ"ל. ובכל הספרים מלא וא"ו בתראה וכן הקלות והברד שבסמוך וכ"כ הרמ"ה על שנים אלו ב' כתיבין חסר וא"ו קדמאה ומלא וא"ו בתראה באורייתא וכן הוא במסורת תוך ו' הכתובים כן חסר וא"ו קדמאה וסימן נמסר במסרה גדולה תילים צ"ג.

הפרק הבא    הפרק הקודם