מנחת שי, ויקרא פרק י


פסוק ה
וישאם בכתנתם. התי"ו בשוא לבדו ודינה בחטף קמץ. ובס' א' מדוייק מצאתי התי"ו בחטף קמץ כ"כ רד"ק במכלול דף ר"כ ושרשים שרש כתן.

פסוק ח
וידבר דיין ושכר. פתוח'.

פסוק י
ולהבדיל. מאריך בוא"ו והלמ"ד בשוא לבדו.

פסוק יב
ואל אלעזר. בגלגל לא במקף.

איתמר. הקדמא באל"ף והמ"ם בגלגל.

כי קדש קדשים. אין בקו"ף מאריך בס"ס.

פסוק יג
קדוש. כתב המאירי שהוא חסר אך בכל הספרים הוא מלא וכ"כ שמן ששון גם לא נמנה במ"ג עם החסרים כמ"ש בפרשת צו.

פסוק טז
דרש דרש. חצי התורה בתיבות. דרש מכא ודרש מכא פ"ק דקדושין. ובמסכת סופרים פ"ט דרש סוף שיטה דרש ראש שיטה.

הנותרם. המסורת עליו לית חסר יו"ד. קדמאה הנותרים כתיב תנינא הנותרם כתיב וכן הוא בהעתק הללי ובספרי' מדוייקים והוא חד מן ה' חסר בלישנא וסי' נמסר במ"ג פ' בשלח וכן כתב במנחת כהן שם ויותרו האנשים ג' חסר יו"ד בלישנא פי' בתורה וסי' והותרך ה' לטובה. הנותרם לאמר. ודין. וגם הרמ"ה ז"ל כתב בהדיא ואת שמות הנותרים ודכותא הנותרים קדמאה דקחו את המנחה דפ' שמיני תרויהון מלא דמלא מלא וא"ו ויו"ד כתיב וחד מלא וא"ו וחסר יו"ד הנותרם דויקצוף.

פסוק יז
הקדש. הקוף דגושה.

כי קדש קדשים. אין בקו"ף מאריך בס"ס ועיין מ"ש סוף פ' תצוה.

ואתה נתן לכם. עיין מ"ש ביחזקאל סי' כ"ג.

פסוק יח
בקדש. בטפחא.

פסוק יט
הייטב. הה"א בפתח לבד והיו"ד דגושה והטי"ת רפויה. עיין אבן עזר' וספר הרכבה אות ה"א.

הפרק הבא    הפרק הקודם