מנחת שי, ויקרא פרק יב


פרשת תזריע

פסוק ב
תזריע. פתחה.

פסוק ד
בדמי טהרה. טהרה דסמיך לדמי לא מפיק ה"א דסמיך לימי מפיק וסימנין יהודה פי' הה"א שאחר יו"ד של יהודה היא נעה והה"א שאח' הדל"ת נחה כן ה"א של טהרה הסמוכ' אצל ימי נעה והסמוכה אצל דמי היא נחה. וסי' אחר וכסינו את דמו. ובס' הזוהר טהרה סתים ולא אדכיר ה"א בתראה.

תגע. הגימ"ל דגושה.

פסוק ה
דמי טהרה. הדל"ת דגושה.

פסוק ז
וטהרה. הה"א בחטף פתח.

פסוק ח
די. הדל"ת בדגש.

הפרק הבא    הפרק הקודם