מנחת שי, במדבר פרק כב


פרשת בלק

פסוק ה
אל בלעם בן בעור. כתב בעל א"ת בענין בן בעור נבער כל אדם מדעת והעולה מדבריו כי המדפיס סתר דבריו ממקום למקום בכתיבה ובמסורת. ומסרות הספרים חלוקות זו מזו גם דברי הרמ"ה אינם נשמעים וקשיא דידיה אדידיה מסיפיה לרשיה ומרשיה לסיפיה ומסקנא דמילתיה דששה בעור אינון באורייתא דוישלח דבלק קדמאה דמטות דכי תצא מלאים וב' חסרים ותרווייהו בנו בער דבלק וכל נביאים וכתובים מלאים וכ"כ ספר שמן ששון וזהו ג"כ כללא דמילתא דכתב הרמ"ה בסוף דבריו כל בן בעור מלא כל בנו בער חסר וסימניך מקום שיפה כח הבן הורע כח האב מקום שהורע כח הבן יפה כח האב.

על הנהר. במאריך ובמקף בס"ס הגם שבחילופים אינו כן.

לו לאמר. שני הלמדי"ן רפות וכן ממלי.

ממלי. לית וחסר ובמדרש רבה ממלי כתיב כד"א בשם ה' כי אמילם.

פסוק ט
ויבא אלהים אל בלעם. עיין מ"ש בפרשת וירא בפסוק ויבא אלהים אל אבימלך.

פסוק יח
עבדי. הדל"ת רפה.

פסוק כב
ויתיצב. אין בו מאריך.

ושני נעריו עמו. ובפרשת וירא כתיב גבי אברהם ושני נעריו אתו וסימן איש איש כלשונו פירוש גבי אברהם שהיה עברי כתוב אתו שהוא לשון עברי וגם בלעם שהיה ארמי שנאמר מן ארם ינחני בלק כתיב עמו שהוא לשון ארמי תרגום של אתו עמיה וסימן אחר כשמו כן הוא פי' אברהם שהוא באל"ף כתיב אתו באל"ף בלעם שהוא בעי"ן כתיב עמו שהוא בעי"ן. ולי נראה דסימן זה על בלעם לבדו נאמר שהוא בעי"ן ומ"ם במלת עמו. סימן אחר שמו אותותם אותות א"א ע"ע פירו' אותיות שלהם הם אותות וסימנים על זה
א ברהם
א תו בל
ע ם
ע מו.

פסוק כה
להכתה. בהעתק הללי להכותה ירושלמי להכתה עכ"ל. ובכל הספרים חסר ונמסר עליו לית וחסר וכן כתב הרמ"ה ז"ל.

פסוק כו
ויוסף מלאך ה' עבור. כל עבר בעבר לעבר מעבר באורייתא חסרים וא"ו בר מן א' מלא ויוסף מלאך ה' עבור.

ויעמד במקום צר. ויעמד חסר וא"ו כמו הראשון שבסמוך וכן כתב הרמ"ה ז"ל ויעמד מאחריהם דבשלח חסר וא"ו כתיב וכל לישנא ויעמד באורייתא דכותא חסר ודכותא או יומים יעמד וכל יעמד דכותא חסר.
ושמאול בהעתק הללי שמואל ירושלמי ושמאל ע"כ. ובכל הספרים באל"ף וא"ו ובמקרא גדולה כתוב עליו כן דינו מלא ועיין מ"ש בפרשת חקת.

פסוק כח
הכיתני. בס"ס התי"ו בקמץ.

פסוק לא
ויקד. הקו"ף בדגש.

פסוק לג
גם אתכה הרגתי. חסר וא"ו ומלא ה"א ולית כותיה ופסיקתא דר' טוביה אתכה בה"א כתיב אמר לו אין אתה חשוב לפני אלא כמו הנקבה הזאת.

ואותה החייתי. עיין מ"ש ביחזקאל סימן כ"ג.

פסוק לד
לי. בדגש.

פסוק לח
הנה באתי. הה"א במאריך.

הפרק הבא    הפרק הקודם