מנחת שי, במדבר פרק ג


פסוק א
ביום דבר ה' את משה. כל דבור אל משה ב"מא ביום דבר ה' את משה. וכל צווי את במ"א ויניחהו אהרן דצנצנת המן בפרשת בשלח.

פסוק ב
בני אהרן הבכר. הבי"ת בגעיא.

פסוק ד
בהקריבם. הבי"ת בגעיא.

פסוק ט
נתונם נתונם. שניהם חסר יו"ד מלמד שנמסרו כולם כאיש א' ולמה שתי פעמים אחד למשכן ואחד לבית העולמים. פסיקתא מר' טוביה.

המה. המ"ם דגושה.

המה לו. קדמאה לו תניינא לי ריש פרשת בהעלתך וחשיב להו התם במסורת עם ז' זוגין מתחלפין קדמאה וא"ו תניין יו"ד.

פסוק יב
כל בכור. הם ד' ב' ראשונים כ"ף כל דגושה ושנים אחרונים רפים.

פסוק יז
גרשון וקהת. הגימ"ל דגושה.

פסוק יח
ואלה שמות בני גרשון. הבי"ת בגעיא.

פסוק יט
קהת. הקו"ף בשוא לבדו. וכן כולם.

פסוק כז
ולקהת משפחת העמרמי. פרשה סתומה.

העמרמי. במקצת ספרים הה"א בפתח.

העזיאלי. העי"ן בקמץ לבד והוא חטוף מפני דגשות הזי"ן. וכמוהו לחברוני לעזיאלי (ד"ה א' כ"ו).

הקהתי. בס"ס הקו"ף בשוא לבדו וכן כולם.

פסוק ל
אליצפן בן עזיאל. חדא מלה כתיב ומלא יו"ד ודכותא אליצפן בן פרנך הרמ"ה ז"ל.

פסוק לז
ועמדי החצר סביב. כתב הרמ"ה על ארבעה עמודי שטים פרשת תרומה מלא וא"ו וכל לישנא באורייתא דכותיה בר מן ב' חסרים וא"ו וסימן כל עמדי החצר דוהאדנים לעמדים סוף פרשת ויקהל ועמדי החצר סביב ואדניהם דריש פסוק דמקמי והחנים לפני המשכן. וכן נסחי דיקי כי האי מסורת סלקי. ומסורת דמסרא עליה כולהון חסרים וא"ו בר מן ד' מלאים שבושא הוא.

ויתדתם. בכל ספרים כ"י מדוייקים וגם בדפוס ישן אין יו"ד בין תי"ו לדל"ת וזו היא מסורת הרמ"ה ז"ל וכל יתדתיו דלכל כלי המשכן סוף פרשת תרומה חסר וא"ו ומלא יו"ד בתראה קדים לוא"ו דסוף תיבותא כתיב ומסיר עליה כולהון חסרים כלומר חסרים וא"ו ודכותא וכל יתדת החצר נחשת חסר וא"ו כתיב וכל לישנא באורייתא דכותא חסר ודכותא וכל היתדת דסוף ויקהל חסר וא"ו כתיב את מיתריו ויתדתיה דאלה פקודי חסר וא"ו ומלא יו"ד קדים לה"א כתיב ויתדתם ומיתריהם תרין חד בוידבר וחד בנשא ותרויהון חסרים וא"ו כתיב.

פסוק לח
מועד. בפסק.

פסוק לט
אשר פקד משה ואהרן. אחד מעשר נקודות בתורה והכי איתא בפ"ק בבכורות ובמ"ר ודוכתי אחריני כמ"ש בפ' לך לך על ביני וביניך ועיין ס' עקרים מאמר ג' סוף פ' כ"ב ומזרחי וגור אריה ופסיקתא דר' טוביה.

פסוק מ
ויאמר ה' אל משה פקוד. סתומה.

פסוק מג
ויהי כל. רפה.

שמת. כ"כ חסר וא"ו בהעתק הללי ובכל ספרים כ"י מדוייקים ודפוסים ראשונים שאינו מהמלאי' כמ"ש למעלה.

פסוק מה
והיו לי. המאריך בה"א.

פסוק מז
לגלגלת. הגימ"לין דגושות.

פסוק נ
מאת בכור. מלא וא"ו שאינו מהששה חסרים בתורה וסימן נמסר במ"ג פרשת ויגש וכן כתב הרמ"ה ז"ל.

פסוק נא
הפדים. לית וחסר וא"ו והיו"ד בלא דגש.

הפרק הבא    הפרק הקודם