מנחת שי, במדבר פרק ל


פסוק א
ככל אשר צוה ה' את משה. בקצת ספרים אל משה ובס"ס את.

פרשת מטות

פסוק ב

מטות. פתוחה.

פסוק ג
לאסר. האל"ף בשוא לבדו בספרים כ"י וגם בדפוסים קדמונים.

פסוק ה
וקמו. השני הגלגל בקו"ף.

פסוק יג
אתם. בפסק ובתי"ו גלגל.

אישה ביום שמעו. השי"ן בקמץ.

פסוק יד
לענת. בהעתק הללי לענת ירושלמי לענות ע"כ. ובכל הספרים חסר וכ"כ הרמ"ה ז"ל לית חסר וחד מלא למנצח על מחלת לענות.

הפרק הבא    הפרק הקודם