מנחת שי, במדבר פרק לב


פסוק א
ומקנה רב. פתוחה.

ומקנה. בפסק.

פסוק ג
ואלעלה. תרין באורייתא חד נסיב ה"א בסוף תיבותא וחד נסיב אל"ף ותרוויהון בפרשת מטות קדמאה בה"א תניינא באל"ף.

ושבם. בסי"ן שמאלית בכל ספרים כ"י והיא שבמה האמורה למטה כמ"ש רש"י ז"ל שהיא בסי"ן שמאלית בכל הספרים.

פסוק ו
האחיכם. בספרים שלנו האל"ף בפתח וכ"כ רד"ק בשרש אחה.

פסוק ז
תנואון. תניאון ק'.

פסוק ט
ויעלו עד נחל אשכול. מלא שאינו מהחמשה חסרים שנמסר סימנם במ"ג בס' לך לך.

פסוק יב
הקנזי. הקו"ף דגושה.

מלאו. קל הלמ"ד.

פסוק יג
העשה. אין מאריך בה"פ ראשונה בספרים מדוייקים וכן הוא בחילופים לב"א אך טעה המדפיס שם שכתבו בוא"ו.

פסוק טו
מאחריו. האל"ף בגלגל.

פסוק טז
ויאמרו. גלגל ביו"ד.

פסוק כב
נקים. עיין מ"ש מזה סוף פרשת מקץ.

פסוק כה
ויאמר בני גד. י"ב ויאמר דסברין ויאמרו וסימן במסורת בזה הפסוק ובשופטים י"א וקשיא לי כי בפרטן אינן אלא י"א ובכל הספרים כתוב לעולם י"ב דסבירין ויאמרו ואולם בספר אחר כ"י כתוב י"ח ולשון רש"י ויאמר בני גד כלם כאיש אחד.

ויאמר בני גד וגו' לאמר. עיין מ"ש ריש פרשת וארא.

פסוק כו
בהמתנו. אין בו יו"ד.

פסוק כח
נון. במקצת ספרים הנו"ן רפה.

פסוק ל
חלוצים אתכם. בהעתק הללי חלצים וחברו ירושלמי חלוצים וחברו ע"כ. ובכל הספרים שניהם מלאים וכן מצאתי במסורת כ"י חלוץ חלוצי חלוצים כלם מלאים ב"מ חד חלצי מואב והתם נמי מסור עליו לית חסר ומה שכתוב כאן במסורת הדפוס כל לישנא מלא בר מן א' חלצי צבא טעות וכ"כ הרמ"ה ז"ל שנים עשר אלף חלוצי צבא מלא בר מן א' חלצי צבא טעות וכ"כ הרמ"ה ז"ל שנים עשר אלף חלוצי צבא מלא וא"ו כתוב וכל חלוצי חלוצים כולהון מלאים וא"ו ועבר לכם כל חלוץ מלא וא"ו ודכותא כל חלוץ למלחמה דאם יעברו ודכותא כל חלוץ צבא דועבדיך יעברו ודכותא בית חלוץ הנעל כולהון מלאים ואם לא יעברו חלוצים מלא דמלא מלא וא"ו ויו"ד וכל חלוצים דכותא.

פסוק לב
נעבר. העין בחטף פתח.

ארץ כנען. חד מן ה' דסבירין ארצה וסימן במ"ג פרשת ויגש.

פסוק לד
ואת עֲטָרת. בהעתק הללי עטרת וחברו ירושלמי עטרות עטרות ע"כ. ובכל הספרים עטרות דלעיל מלא וזה חסר וכן ואת עטְרת שבסמוך חסר וכן במסורת ג' חסר בלישנא וסימן ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת שופן והעטרת תהיה לחלם דזכריה ו' ועל עטרות ודיבון נמסר לית ריש פ' ומלא בתורה וכן מסר הרמ"ה ז"ל עטרות ודיבן ויעזר דין לחוד מלא וא"ו כתיב ושארא חסרים באורייתא ובמסורת אחריתי עטרת תרין חסרים ואת עטרת דויבנו בני גד ואת עטרת שופן.

פסוק לח
ואת נבו. ברוב ספרים כ"י אין בוא"ו געיא וכ"כ בחילופים.

פסוק לט
ויורש. כתוב בספר מנחת כהן וירש את האמרי חסר עכ"ל. אך בכל הספרים הוא מלא וא"ו ולא כמ"ש המאירי דבקצת תיקונין כתוב ויירש בשני יודי"ן וקרי ויורש דדוקא ויורש דוישלח משה לרגל את יעזר דסוף חקת כתיב בשני יודי"ן וכ"כ הרמ"ה ז"ל ויירש את האמרי דוישלח משה לרגל מלא בתרין יודי"ן קדמי לריש קדמאה קרי בחולם ותניין כתיב במקום וא"ו ולא קרי וחבריה דראשי המטות מלא וא"ו כתיב ויורש את האמרי דוילכו בני מכיר עכ"ל. גם לא נמנה במסרא רבתא עם מלין דכתובים יו"ד באמצע תיבה וקריין וא"ו.

פסוק מא
חותיהם. בהללי חותיהם בחטף פתח בחי"ת.

פסוק מב
קנת. ברוב ספרים כ"י וספרי הדפוס ישנים הנו"ן בקמץ.

לה. ה"א הכנוי נחה והיא חדא מן תלת לה דלא מפקון עפ"י המסורת וסימן נמסר ברות וזכריה ה' ובמדרש רבתי דרות על פסוק ותאמר אמצא חן אמר לה ח"ו אין אתה מן האמהות אלא מן האימהות פי' דמדכתיב לה בלא מפיק קרי ביה לא כלומר לא כן הדבר כאשר דברת שאין אתה מן האמהות כלומר השפחות אלא מן האימהות ודכוותא ויקרא לה נבח בשמו מלמד שלא עמד לה אותו השם ודכוותא לבנות לה בית בארץ שנער מלמד שאין לשקר תשועה סי' דמקרא זה מדבר בחנופה וגסות הרוח כדאיתא בפ' זה בורר ועיין הרמב"ן ובחיי על התורה ושרש ישי על רות ותוספות פרק האיש מקדש באגדתא דעשרה קבין.

הפרק הבא    הפרק הקודם