מנחת שי, במדבר פרק לה


פסוק א
בערבת. בי"ת ראשונה דגושה.

פסוק ב
ומגרש. הגימ"ל רפה.

פסוק ה
זה יהיה להם. חד מן ה' להם דסבירין לכם ומטעין בהו ספרים וסי' במ"ג סדר בהעלותך ועיין מ"ש ביהושע סימן א'.

פסוק ז
אתהן ואת מגרשיהן. לית כוותיה בנו"ן באורייתא.

פסוק ח
המעט. הה"א בלא געיא מכלול דף נ"א וכן הוא בס"ס.

פסוק ט
לאמר. הלמ"ד דגושה.

פסוק כ
יהדפנו. הדל"ת בחטף קמץ.

פסוק כא
מות יומת. המ"ם במאריך והוא גם במקף במקצת מדוייקים אף על פי שאינו נראה כן מהחילופים.

גאל. הגימ"ל דגושה.

הדם. ברביע לא בזקף קטון.

פסוק כג
בה. השני ברביע.

פסוק כה
הקדש. הקו"ף דגושה.

פסוק כז
את הרצח. גלגל בה"א.

הפרק הבא    הפרק הקודם