מנחת שי, דברים פרק טז


פסוק ג
לחם עני. חסר וא"ו עיין ספר הזוהר פרשת בראשית דף ל"ג.

בחפזון. הבי"ת רפה.

פסוק י
כאשר יברכך. י' דמטעין דסבירין אשר בקריאה וסימנם במסורת יונה סימן א'.

פסוק יג
תעשה לך. אין בלמ"ד דגש.

פסוק טו
בכל תבואתך. בדפוס קדמון ובספרים כ"י מדוייקים הכ"ף בחולם ובשופר הפוך לא בקמץ ובמקף וכ"כ א"ת.

פסוק טז
יראה כל. הכ"ף רפה.

יבחר. החי"ת בקמץ.

הסכות. מלא וא"ו תניינא כמ"ש בפרשת אמר ובריש פרשת בשלח.


פרשת שפטים
פסוק יט
לא תכיר פנים. ג' סבירין ולא כמ"ש בפרשת משפטים סימן כ"ג אצל לא ישמע על פיך.

צדיקם. בהעתק הללי ובכל ספרים מדוייקים חסר יו"ד תניינא וכן במסורת כל אורייתא חסר יו"ד בתראה בר מן א' מלא דמלא ויסלף דברי צדיקים דמשפטים כמ"ש בפרשת ואתחנן.

הפרק הבא    הפרק הקודם