מנחת שי, דברים פרק יז


פסוק ב
בעיני יהוה אלהיך. כל שם קודש שהוא במקף מחוג כגון זה. כך מצאתי בספר ישן.

פסוק ד
והגד לך. בדגש הגימ"ל.

פסוק ח
ממך דבר. הדל"ת רפה.

דם. בפסק.

פסוק י
ועשית על פי הדבר. חצי הספר בפסוקים.

פסוק יא
לא תסור. כתוב במסורת דמטעין ביה ולא והא דלא חשיב ליה בהדי תלתא אחריני דסבירין ולא כדמסיר בריש סדרא דהתם קא חשיב הנהו דקדי' להו בפסוק לא אחרינא.

פסוק יב
שמע. ב' חסר וא"ו וסימן ואם ביום שמע אישה יניא. לבלתי שמע אל הכהן. ודכותא בשמע ה' את תלנתיכם. ומסרא דמסרא עליהם דקדמאה לית כותיה חסר כתיב שבושא דתרויהון בנוסחי דיקי חסר וא"ו כתיב. הרמ"ה ז"ל.
לשרת. לית מלעיל.

פסוק יד
וישבתה. בה"א וכן במסורת לית מלא.

פסוק טז
תספון. חד מן ג' חסרים וא"ו קדמאה ויו"ד ומלא וא"ו בתראה וסימן לא תספון לראות פני דויגש. ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד דברד. לא תספון לשוב דהכא וחד בלחוד בתורה מלא באל"ף קדים לסמ"ך חלופי וא"ו וחסר יו"ד ומלא וא"ו לא תאספון לתת תבן דשמות זו היא המסרה האמיתות עליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע. וכזאת מצאתי בספר הרמ"ה ז"ל והמדפיס במ"ג סוף פרשת וארא גרע והוסיף ודרש שלא כהוגן.

פסוק יח
מלפני. בטפחא.

הכהנים. בטרחא.

הלוים. הלמ"ד רפה.

פסוק יט
וקרא בו. במסורת פרשת שמות מונה זה עם ו' דסבירין בה.

פסוק כ
ימין ושמאול. עיין מה שכתבתי בפרשת חקת על לא נטה ימין ושמאל.

בקרב. הבי"ת דגושה.

הפרק הבא    הפרק הקודם