מנחת שי, דברים פרק ז


פסוק א
כי יביאך. סתומה.

ונשל גוים רבים. מאריך בגימ"ל.

פסוק ב
תחנם. החי"ת בקמץ לבד והוא חטוף מפני הדגש.

פסוק ד
וחרה אף. בתיקון ספר תורה ישן וחרה אף צריך לכותבו בשיטה אחת ע"כ. ובמסכת סופרים נמנה וחרה אף עם השמות דאיכא בהו פלוגתא אם נחלקין או אין נחלקין.

פסוק ה
כי דאם כה. במאריך או בגלגל לא במקף.

מזבחתיהם. חסר וא"ו בכל המדוייקים והמדפיס והכהן נשתבשו בין בפסוק בין במסורת שמסרו כאן והעיקר שנמסר בשופטים ב' ויחזקאל ו' מזבחותיהם ג' אחד חסר ושנים מלאים דתורה חסר ודשופטים ויחזקאל מלאים וכן מצאתי במסרות כ"י. ואשירהם. בתיקון ס"ת ישן ואשירהם במפתח ואשיריהם וכן המסורת מוכיח עד כאן. ואדרבא המסורת שלנו מוכיח איפכא שכן נמסר ואשירהם ג' מלא בלישנא וזה אחד מהם ועל יו"ד קדמאה נאמר דומיא דויעשו אשירה דמלכים ב' י"ז וכן כתב הרמ"ה ז"ל על זה של תורה דין לחוד בכל לישנא מלא יו"ד קדים לרי"ש וחסיר יו"ד תניין כתיב ושארא חסר יו"ד קדים לרי"ש ומלא יוד תניין חד מנהון ואשריהם תשרפון דפרשת ראה ע"כ. וידוע שהרמ"ה לא דבר אלא בפסוקים של תורה.

פסוק ז
כי אתם המעט. בספרי ספרד הה"א בלא מאריך וכן נמנה במכלול עם מלין שנפל מהן בהיות תחלת התיבה שוא ונפל גם כן המאריך באות השמוש.

פסוק ט
מצותו. מצותיו ק' והכתיב מצותו חסר יו"ד וכן כתב הרמ"ה ז"ל והאזנת למצותיו חסר וא"ו תניין בין וא"ו קדמאה לתי"ו ומלא יו"ד כתיב וכל לישנא באורייתא דכותא בר מן ג' חסרים יו"ד וסימן ולשמרי מצותו לאלף דור דסוף ואתחנן התשמר מצותו דוזכרת את כל הדרך דוהיה עקב ועשית את מצותו דפ' תניין דהסכת ושמע דכי תבוא לקצת המדפיסים היו כעוללים לא ראו אור המסרה ובחשכה התהלכו ואשמו בזה ובדעשרת הדברות. ושומר תורה אשרהו.

פסוק יא
לעשותם. מהרו שכחו המדפיסים מעשיהם שהרי מסרו בפרשה זו על פסוק ויקרא משה לעשתם ב' חסרים וב' מלאים וזהו אחד מן המלאים וכן מסר הרמ"ה ז"ל.


פרשת עקב

פסוק יב

עקב. פתוחה.

פסוק יג
ויצהרך. אין יו"ד בין רי"ש לכ"ף.

שגר. בספרי ספרד במקף לא בשופר הפוך.

פסוק יח
מהם זכר. דין לחוד חסר וא"ו באורייתא.

זכר תזכר. חסר וא"ו ודכותא למען תזכר את יום צאתך דראה. ואית דמסרי גבי תזכר דלא תירא מהם תרין מלאים דין וחד בנביאים וליתא דברובא דנוסחי דיקי תזכר דלא תירא חסר כתיב הרמ"ה ז"ל.

פסוק יט
הוצאך. בתיקון ספר תורה ישן הוציאך ובמפתח מחק יו"ד ע"כ. ובדפוסים ישנים כ"י מדוייקים חסר יו"ד ומסורת עליו ב' חסר וכן בפרשת בא על פסוק כי ביד חזקה הוצאך נמסר ב' חסרים יו"ד וכן מסר הרמ"ה ז"ל הוציאך דהשמר לך דואתחנן וחבריה דשמור את חדש האביב דראה מלאים דמלאים מלא וא"ו ויו"ד כי ביד חזקה הוצאך ה' מלא וא"ו וחסר יו"ד ודכותא הוצאך דהמסת הגדלת.

פסוק כב
את הגוים האל. ח' סבירין האלה וסימנם במסורת פרשת תולדת יצחק.

פסוק כד
השמדך. לית חסר יו"ד והוא חד מן החסרים בלישנא השמדה והמ"ם במאריך במקצת ספרים.

הפרק הבא    הפרק הקודם