ילקוט שמעוני, מלכים א פרק י


המשך סימן קצה
ומלכת שבא
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן:
כל האומר מלכת שבא אשה הייתה אינו אלא טועה.
מאי מלכת שבא?
מלכותא דשבא.

אין כסף לא נחשב בימי שלמה
ר' יצחק רמי
כתיב אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה.
וכתיב: ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים.
לא קשיא, כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה, כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה.

ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים.
ולא היו נגנבות, [אבנים שלמות] של חמש ושל עשר אמות היו.

תני רשב"י:
אפילו משקלות שהיו בימי שלמה של זהב היו.

ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב
רבן שמעון בן גמליאל אומר:
סימן לשפלה שקמה.

מאי נפקא מינה?

למקח וממכר.

הפרק הבא    הפרק הקודם