ילקוט שמעוני, מלכים א פרק יא


המשך סימן קצה
והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה
בת פרעה הייתה בכלל, (כתוב ברמז ח').

מן הגוים אשר אמר ה'
(ברמב מ"ג).

ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו
אמר ר' יצחק:
מפני מה לא נתגלו טעמי תורה?
שהרי שני מקראות נתגלו טעמן ונכשל בהם גדול העולם, שנאמר: ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו.
אמר שלמה: אני ארבה ולא אסור.
וכתיב: ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו.

לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה,

אמר שלמה: אני ארבה ולא אשיב.
וכתיב: ותצא מרכבה ממצרים.

אמר רבי יהושע בן לוי:
עלה יו"ד ונשתטח לפני הקב"ה, אמר לפניו: רבש"ע, הכתבת בתורתך אות אחת לבטלה?!

אמר רשב"י:
עלה ספר משנה תורה לפני הקב"ה, אמר לפניו: רבש"ע, הרי שלמה מבקש לעקור יו"ד ממני! א"ל הקב"ה: חיייך, שלמה בטל ומאה כיוצא בו ואות אחת אינה בטלה ממך.

סימן קצו

ולא היה לבבו שלם וגו' כלבב שלם וגו' כלבב דוד אביו
אמר ר' שמואל בן נחמני אמר רבי יונתן:
כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, שנאמר: ולא היה לבבו שלם וגו' כלבב דוד אביו, כלבב דוד אביו הוא דלא הוה, מחטא נמי לא חטא.

אלא מה אני מקיים ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו?

כרבי יונתן, דרבי יונתן רמי
כתיב: ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו וגו'.
וכתיב: ולא היה לבבו שלם וגו' כלבב דוד אביו.
הכי קאמר: ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו ללכת אחרי אלהים אחרים ולא הלך. והא כתיב: אז יבנה שלמה במה?
שבקש לבנות ולא בנה.
אלא מעתה אז יבנה יהושע שבקש לבנות ולא בנה?!
אלא בנה, הכא נמי בנה?
אלא כדתניא ר' יוסי אומר:
ואת הבמות אשר על פני ירושלים וגו'.

אפשר בא אסא ולא ביערם בא יהושפט ולא ביערם עד שבא יאשיהו וביערם, והלא כל עבודה זרה שבארץ ישראל אסא ויהושפט בערום?
אלא מקיש ראשונים לאחרונים, מה אחרונים לא עשו ותלו בהם לשבח, אף ראשונים לא עשו ותלו בהם לגנאי.

והא כתיב: ויעש שלמה הרע בעיני ה'?
אלא מתוך שהיה לו למחות בנשיו ולא מיחה, מעלה עליו הכתוב כאלו חטא.

ואמר ר' יהודה אמר שמואל:
בשעה שנשא שלמה את בת פרעה הכניסה לו [אלף] מיני זמר, אמרה לו: כך עושין לעבודה זרה פלונית כו' ולא מיחה בה.

ואמר ר' יהודה אמר שמואל:
בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שרטון ובו נבנה כרך גדול שברומי.

כי ששת חדשים ישב שם יואב וגו' עד הכרית כל זכר באדום
כי אתא לקמיה דדוד, אמר ליה: מאי טעמא עבדת הכי?
א"ל: דכתיב: תמחה את זְכַר עמלק.
א"ל: והא אנן זֵכֶר קרינן.
אזל לגבי רביה א"ל: היכי אקריתן?
א"ל זְכַר. שקל ספסירא בעא למקטליה,
א"ל אמאי?
א"ל: משום דכתיב: ארור עושה מלאכת ה' רמיה.
א"ל: שבקיה לההוא גברא דליקום בארור.
א"ל: כתיב: ארור מונע חרבו מדם (כתוב ברמז נ').

והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא
דרש רבי פנחס בר חמא:
מפני מה נאמר בדוד שכיבה וביואב מיתה?
דוד שהניח בן נאמר בו שכיבה, יואב שלא הניח בן נאמר בו מיתה.

ויואב לא הניח בן והא כתיב ומבני יואב עובדיה ויחיאל, אלא דוד שהניח בן כמותו נאמר בו שכיבה, יואב שלא הניח בן כמותו נאמר בו מיתה.

רבי פנחס ורבי אמרי בשם רבי חייא בר אבא:
דוד על ידי ששכב על מיטתו כתיב בו שכיבה,
יואב על ידי שנהרג כתוב בו מיתה.

דבר אחר:
דוד ע"י שהיה מלך כתוב בו שכיבה,
יואב על ידי שהיה שר הצבא כתוב בו מיתה.

וירבעם בן נבט
שנו רבותינו:
למה נקרא שמו ירבעם?
שעשה מריבה בעם.

דבר אחר:
שעשה מריבה בין ישראל לאביהם שבשמים.

בן נבט
בן שנבט ולא ראה.
תנא:
הוא נבט הוא מיכה הוא שבע בן בכרי.

נבט
שנבט ולא ראה.
מיכה שנתמכמך בבנין.
ומה שמו?
שבע בן בכרי שמו.

שנו רבותינו:
שלשה נבטו ולא ראו, ואלו הן:
נבט,
ואחיתופל,
ואצטגניני פרעה.

נבט ראה אש יוצאה מאמתו, סבר איהו מליך ולא ידע דירבעם הוא דנפק מיניה.
אחיתופל ראה צרעת זרחה לו על אמתו הוא סבר איהו מליך ולא ידע דבת שבע היא דנפקא מיניה, דנפק מינה שלמה.

אצטגניני פרעה,

דאמר רבי חנינא:
מאי דכתיב: המה מי מריבה?
המה שראו אצטגניני פרעה וטעו, ראו שמושיען של ישראל נלקה במים, אמרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו והם לא ידעו שעל עסקי מריבה הוא לוקה.

ומנא לן דלא אתי ירבעם לעלמא דאתי?
דכתיב: ויהי הדבר הזה לחטאת בית ירבעם להכחיד ולהשמיד,
להכחיד בעוה"ז ולהשמיד בעוה"ב.

וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה
אמר רבי יוחנן:
מפני מה זכה ירבעם למלכות?
מפני שהוכיח את שלמה.

ומפני מה נענש?
מפני שהוכיחו ברבים, שנאמר: וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד.
א"ל: דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל לרגל ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריא לבת פרעה?!
ומאי אשר הרים יד במלך?
שחלץ תפליו בפניו, (כתוב בפסוק כי על אפי ועל חמתי ברמז ש"ב).

וירבעם יצא מירושלים
להיכן יצא?
אמר רבי חנינא בר פפא:
שיצא מפתקה של ירושלים.

וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה
מאי שלמה חדשה?
אמר ר' נחמן:
כשלמה חדשה, מה שלמה חדשה אין בה שום דופי, כך תורתו של ירבעם אין בה שום דופי.

דבר אחר:
שלמה חדשה
שחדשו דברים שלא שמעתן אזן מעולם.

ומאי שניהם לבדם בשדה?
אמר ר' יהודה אמר רב:
שכל ת"ח דומים בפניהם כעשבי השדה,

ואיכא דאמרי:
שכל טעמי תורה גלויים להם כשדה".

ויתפוש אחיה בשלמה חדשה אשר עליו וכו'.
שלמתו של מי?
וכו' (כתוב ברמז קכ"ג).
אחיה השילוני אמר לירבעם: והיה אם תשמע (לכל) [את כל] אשר אצוך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני וגו' ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד.
מה לדוד בניתי שלשים ושבע שנים, שהיה מלך על ישראל ולבנו שלש.

וכן הוא אומר: ואענה את זרע דוד למען זאת.
ומה תלמוד לומר: זאת?
כנגד שלשים ושבע שנים שנתחתן שלמה את בת פרעה.

ומה תלמוד לומר אך?
לא כל הימים.

אמרו רבותינו:
עתידה הייתה המלכות לחזור בימי אסא אם לא היה מקלקל, אף ירבעם אלו זכה קבל מלכות על ישראל שלשים ושבע שנים ולבנו שלש.

והימים אשר מלך שלמה על ישראל וגו' ארבעים שנה
רחבעם בנו שבע עשרה שנה,
אביה בנו שלש.

בשנת שתים לירבעם, מלך אסא ואחת וארבעים שנה מלך בירושלים.
הא כמה ראהו דוד?

שנה אחת, הלך בתורת משה והוא ויהודה עמו שלש שנים ובשנת ארבע מרד ויהי בשנה החמישית עלה שישק מלך מצרים.הפרק הבא    הפרק הקודם