ילקוט שמעוני, מלכים א פרק טו


סימן רז
וגם את מעכה אמו ויסירה מגבירה אשר עשתה מפלצת לאשרה ויכרות אסא את מפלצתה וישרוף בנחל קדרון,

שנו רבותינו:

מצא כלים ועליהם צורת חמה ולבנה וצורת דרקון יוליכם לים המלח.

ור' יוסי אומר:
שוחק וזורה לרוח או מטיל לים.
אמרו לו: אף הוא נעשה זבל, ונאמר: ולא ידבק בידך מאומה מן החרם.
א"ל רבי יוסי: הרי הוא אומר: וגם את מעכה אמו ויסירה מגבירה וגו'.
א"ל: משם ראיה?
נחל קדרון אינו מגדל צמחים.
ולא, והא תנן:
אלו ואלו מתערבין באמה ויוצאים לנחל קדרון ונמכרים לגננים לזבל ומועלים בהם?
מקומות מקומות יש בו, יש מקום שהוא מגדל צמחים ויש מקום שאינו מגדל.

מאי מפלצת?
אמר ר' יהודה:
דהוי מפליא ליצנותא.

תני רב יוסף:
כמין זכרות עשתה לה והיא נבעלת לו בכל יום.
אמר להם: הרי הוא אומר: וכתת את נחש הנחשת אשר עשה משה כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטירים לו ויקראו לו נחשתן.
א"ל: משם ראיה?
הרי הוא אומר: ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף, דמשלך ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ובדין הוא דכתותי נמי לא הוה צריך, אלא כיון דחזא חזקיה דקא טעו בתריה ישראל עמד וכתתו.
אמר להם: הרי הוא אומר: ויעזבו פלשתים את עצביהם וישאם דוד ואנשיו.

מאי משמע דהאי וישאם לישנא דבדרויי הוא?

כדמתרגם ר' יוסף:
תזרם ורוח תשאם - תבדרינון ורוח תנטלינון ועלעולא תברר יתהון.
א"ל: משם ראיה?
הרי הוא אומר: ויאמר דוד וישרפם באש?!
מדלא כתיב: וישרפם וישאם שמע מנה וישאם ממש.

רק לעת זקנתו חלה את רגליו
(כתוב ברמז ע"א וברמז קע"ב).

מלך בעשא וגו' עשרים וארבע שנה
אלה בנו שתי שנים נמצא אסא קבר את אלה (יא) בשנת כ"ז למלכותו.
זמרי הרג את אלה ומלך אחריו שבעה ימים וישמע העם החונים וגו' ויחלק העם.

וכמה היה המחלוקת?

ה' שנים.

בשנת ל"א לאסא מלך עמרי מלכות שלמה, כיון שהשיא אסא את בת עמרי ליהושפט, מת תבני.
עמרי מלך י"ב שנה.
בשנת ל"ח לאסא מלך אחאב בן עמרי על ישראל כ"ב שנה.
בשנת ארבע לאחאב מלך יהושפט, בן ל"ה יהושפט במלכו וכ"ה שנים מלך בירושלים.
בשנת י"ג לאחאב היה רעב בשומרון שלש שנים ומחצה וישבו שלש שנים, אין מלחמה בין ארם ובין ישראל.
אחזיה בנו מלך שתי שנים.
ובשנת שתים לאחזיהו נגנז אליהו ז"ל ואינו נראה עד שיבא [מלך המשיח ונגנז שניה ואינו נראה] גוג ומגוג, ועתה הוא כותב כל מעשה הדורות כלן.

הפרק הבא    הפרק הקודם