ילקוט שמעוני, מלכים א פרק ד


המשך סימן קעה
ונציב אחד אשר בארץ
ר' יהודה ור' נחמיה
חד אמר:

ממונה על כלן.

וחד אמר:
נגד חדש העבור.

יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב
אמר ר' מנחמיא בר חייא הגדול בשם ראב"י:
נמשלו ישראל כחול, מה עסקו של חול הזה אתה חופר בו גומץ בערב ובשחרית אתה מוצא שנתמלאה, כך ישראל מה שנחסרו בימי דוד, נתמלאו בימי שלמה.

סימן קעו
דבר אחר:
ישראל נמשלו בחול
ועובדי אלילים בסיד, שנאמר: והיו עמים משרפות סיד אם אין אתה נותן חול בסיד אינו עומד, כך אם אין ישראל אין עובדי אלילים יכולים לעמוד.
אילולא יוסף המצריים היו מתים ברעב.
אילולא דניאל חכמי בבל אבודים.
מה דרכו של חול מקהה שינים, אף ישראל לימות המשיח מכלים את העו"א, שנאמר: וירד מיעקב והאביד שריד מעיר.

דבר אחר:
מה דרכו של חול מכניסו לאור ומוציא כלים, כך ישראל נכנסים לאור ויוצאים חיים, שדרך משך ועבד נגו עבדוהי די אלהא עילאה פוקו ואתו.
ואף לעתיד לבא ישראל נכנסים בגיהינום ויוצאים מתוכו בשלום, שנאמר: כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך.

בעולם הזה נמשלו בעפר, מה עפר עשוי דיש לכל באי עולם, אף ישראל היו דיש לכל באי עולם, כי אבדם מלך אשור וישימם כעפר לדוש.

דבר אחר:
מה עפר הארץ אם אינו אין העולם מתקיים, אם אין עפר אין אילנות ואין תבואה, כך אם אין ישראל אין העו"א מתקיימים, שנאמר: והתברכו בזרעך כל גויי הארץ.

ונמשלו לכוכבים,
מה כוכבים אינם שולטים אלא בלילה, כך ישראל אינם מושלים בתורה אלא בלילה.

דבר אחר:
מה כוכבים חולקים כבוד זה לזה ושלום ביניהם, שנאמר: עושה שלום במרומיו. כך ישראל חולקים כבוד זה לזה.
ומה הכוכבים אחד מהם יכול את כל העולם, כך הצדיקים.
אליהו ז"ל אמר: אם איש אלהים אני תרד אש מן השמים.

אברהם נמשל כחמה ויצחק כלבנה ויעקב ככוכבים, לעתיד לבא החמה והלבנה בושים ואין בושה לכוכבים, אברהם ויצחק פניהם מתכרמין בשביל ישמעאל ובני קטורה ועשו ואלופיו. ויעקב אין לו בושה לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו כי בראותו ילדיו מעשה ידי שכלם צדיקים, כלך יפה רעיתי.הפרק הבא    הפרק הקודם