ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק יג


המשך סימן תיז
אני צויתי למקודשי -
אמר רבן גמליאל:
בשלשה דברים אני אוהב את הפרסיים:
שהם צנועים באכילתן,
וצנועים בתשמיש המטה,
וצנועים בבית הכסא.

הפרק הבא    הפרק הקודם