ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק יח


המשך סימןתכ
וכרת הזלזלים במזמרות -
א"ר חמא בר חנינא:
אין בן דוד בא עד שיכלה מלכות הזלה מישראל, שנאמר: וכרת הזלזלים.
וכתיב בתריה: יובל שי לה' צבאות.

בעת ההיא יובל שי לה' צבאות -
שעתידין או"ה להביא דורון למלך המשיח.
וכן הוא אומר: עד כי יבא שילה - קרי ביה: עד כי יובל שי לו.
ולו יקהת עמים - זו ירושלים שעתידה להקהות שיניהם של עו"א, שנאמר: והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים.


הפרק הבא    הפרק הקודם