ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק יט

המשך סימן תכ
וסכרתי את מצרים ביד אדונים קשה -
אלו המכות שבאו על מצרים.

ומלך עז ימשל בם -
זה משה שהוא מלכה של תורה שנקראת עז, שנאמר: ה' עוז לעמו יתן.

קנה וסוף קמלו -
(כתוב בפרשת שמות בפסוק ותשם בסוף):

ביום ההוא יהיו חמש ערים -
(כתוב במלכים ברמז רל"ו):

ונגף ה' את מצרים נגוף ורפוא -
אמר ריש לקיש:
אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ בורא להם רפואה תחלה, שנאמר: כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים - אבל עו"א אינו כן, מכה אותם ואחר כך בורא להם רפואה, שנאמר: ונגף ה' את מצרים נגוף ורפוא.

הפרק הבא    הפרק הקודם