ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק כ


המשך סימן תכ
כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף -
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן:
ערום -
בבגדים המטולאים בטלאי על גבי טלאי כו' (כתוב ביהושע ברמז ד'):

כן ינהג מלך אשור -
(כתוב ביחזקאל ברמז שע"ט):

הפרק הבא    הפרק הקודם