ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק לא


המשך סימן תלו
הוי היורדים מצרים לעזרה -
(כתוב בירמיה ברמז ש"ל).

וה' יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזור -
מגיד הכתוב, כשהקב"ה מטה ידו רשעים כלים מן העולם.
משלו משל למה הדבר דומה?
לביצים וכלי זכוכית שהם נתונים בידי אדם, אם יטה ידו מעט, מיד הם נופלים ומשתברים, וכן הוא אומר: ויט ידו על צפון ויאבד את אשור.
ואומר: נטית ימינך תבלעמו ארץ.
ואומר: הנני נוטה את ידי על פלשתים.
ונטיתי את ידי על יהודה..
ונטיתי את ידי על אדום.


כצפרים עפות -
אמר רבי יוחנן:
שלוש שלומות הם:
צפור, דכתיב: כצפרים עפות כן יגן ה' צבאות - וישכים ויאמר קודם שיקדימו פסוק אחר: כצפור נודדת מקנה כן איש נודד ממקומו.

סימן תלז
נאם ה' אשר אור לו בציון -
א"ר ירמיה אמר רבי אלעזר:
שלושה פתחים יש לו לגיהינום:
אחד במדבר,
ואחד בים,
ואחד בירושלים.


במדבר, דכתיב: וירדו הם וכל אשר להם היים שאולה.
בים, דכתיב: מבטן שאול שועתי.
בירושלים, דכתיב: אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים.

ותנא דבי רבי ישמעאל:
אשר אור לו בציון -
זו פתחה של גיהינום. ותו ליכא, והאיכא הא -
דאמר רבי מריון אמר רבי יהושע בן לוי ואמרי לה תני רב מרי בדבי ר' יוחנן בן זכאי:
שני תנורים יש בגי בן הנם ועולה עשן מביניהם.

וזו היא ששנינו:
ציני הר הברזל כשרות
וזו היא פתחה של גיהינום?
דילמא היינו דמדבר.

אמר רבי יהושע בן לוי:
שבעה שמות יש לו לגיהינום ואלו הן:
שאול,
ואבדון,
באר שחת,
בור שאון,
טיט היון,
וצלמות,
וארץ תחתית.


שאול, דכתיב: מבטן שאול שועתי.
אבדון, דכתיב: היספר בקבר חסדך ואמונתך באבדון.
באר שחת, דכתיב: ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת.
בור שאון וטיט היון, דכתיב: ויעלני מבור שאון מטיט היון וגו'.
צלמות, דכתיב: יושבי חושך וצלמות.
ארץ תחתית, גמרא, והא איכא גיהינום?
גיא שעמוקה בגיא הנם.

דבר אחר:
גיהינום,
שכל היורד בה יורד על עסקי חנם.
והא איכא, תפתה, שנאמר: ערוך מאתמול תפתה - ההיא שכל המפתה ביצרו נופל שם.

רבנין אמרין:
יש גיהינום לעתיד לבוא, שנאמר: נאם ה' אשר אור לו בציון.

ר' פנחס אומר:
יום הוא שמלהט את הרשעים, שנאמר: ולהט אותם היום הבא כו' (כתוב בתרי עשר ברמז תקצ"ג):

הפרק הבא    הפרק הקודם