ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק לח


סימן תמב
ותחלימני והחייני -
שישה דברים יפים לחולה ואלו הם:
עטוש,
וזיעה,
ושלשול,
וקרי,
ושינה,
וחלום.

עטוש,
דכתיב: עטישותיו תהל אור.
זיעה, דכתיב: בזעת אפיך תאכל לחם.
שלשול, דכתיב: מהר צועה להפתח ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו.
קרי, דכתיב: יראה זרע יאריך ימים.
שינה, דכתיב: ישנתי אז ינוח לי,
חלום, דכתיב: ותחלימני והחייני.

אמר רב יהודה:
שלושה צריכים רחמים:
פרנס טוב,
ושנה טובה,
וחלום טוב.

פרנס טוב, דכתיב: פלגי מים לב מלך ביד ה'.
שנה טובה, תמיד עיני ה' אלוהיך בה.
חלום טוב, דכתיב: ותחלימני והחיני.

ה' להושיעני ונגינותי ננגן -
כשהקב"ה עושה נסים לישראל הם מנגנים ומשוררים לו, שנאמר: אז ישיר משה ובני ישראל ויאמרו לאמר - לאמר לדורות.
וכן הוא אומר: ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה וגו' - ואח"כ: ותשר דבורה.
וכן אתה מוצא: את ארבעת אלה יולדו להרפה ואח"כ: וידבר דוד.
וכן הוא אומר: לה' הישועה על עמך ברכתך סלה.

ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים -
(כתוב במלכים ברמז רכ"ו):

הפרק הבא    הפרק הקודם