ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק מח


המשך סימן תסו
גם לא שמעת גם לא ידעת -
מדבר בעמלק ובהמן שיצא מחלציו.
אמר הקב"ה: הא רשע נזדווגת לבני, לא ידעת בנסים שעשיתי להם במצרים, כמו שנאמר: וידעו מצרים כי אני ה'.

גם לא שמעת -
בנסים שעשיתי להם בים: שמעו עמים ירגזון.

גם מאז לא פתחה אזנך -
לא שמעת שירה שאמרו לי בני בים: אז ישיר משה ובני ישראל.
אלא ידעת ושמעת אלא שאתה קשה עורף: כי ידעתי - כי בגוד תבגוד - ולא מעכשו אלא עד שאתה במעי אמך.

ופושע מבטן קורא לך -
אלא בחייך אומה זו מסורה לך.
ומה אני מכין לך?
לתלות אותך בקורה, שנאמר: קורא לך, ושל חמישים אמה.
לך -
ל' שלשים ך' עשרים הרי חמשים.

למען שמי אאריך אפי וגו' לבלתי הכריתך -
אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי.

משל למה הדבר דומה?
למלך שהיה לו בן ונדבק עם הלסטים ונתפש עמו.
אמר המלך: מה אעשה?
אהרוג את הלסטים א"א, שהרי בני עמו, אלא בשביל בני אני פוטר את הלסטים.
כן הלוים היו נושאים במשכן, שנאמר: ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקדש עליהם - והיה מביט בקרח ועדתו שהיו עתידים לחלוק עם משה.
אמר הקב"ה: מה אעשה עם אלו?
להרגם אי אפשר, שנתתי שמי עליהם, הקהתי - ה"א מלמעלה, ויו"ד מלמטה, הוי למען שמי אאריך אפי.

הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עוני -
א"ל אליהו לבר הי הי, ואמרי לה לר' אלעזר:
מלמד,
שחזר הקב"ה על כל מדות טובות ולא מצא מדה טובה לישראל כעוני.

אמר שמואל ואי תימא רב יוסף:
היינו דאמרי אינשי:
יאי עניותא לישראל כערקא סומקא לסוסיא חיורא.

שמע אלי יעקב וישראל מקוראי -
מקוראי מזומני, לפיכך כשתבא הגאולה והסעודה הוא שמח.

יגל יעקב ישמח ישראל - יגל אברהם יצחק (ויעקב) לא נאמר, אלא יגל יעקב, לפי שיעקב מצטער בזמן שישראל מצטערין, לפיכך כשתבא הגאולה לישראל הוא שמח עמהם.

אימתי יגל יעקב?
כשישמח ישראל.

רבי אלכסנדרי אומר:
למה יגל יעקב?
אלא אדם אם יש לו בן למול, או נושא אשה, מי שמח?
מי שמזומן לסעודה.
וכן יעקב, שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים סעודה, שנאמר: שמע אלי יעקב וישראל מקוראי.

סימן תסז
אף ידי יסדה ארץ -
דרש בר קפרא:
גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, דאלו במעשה שמים וארץ כתיב: אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ואלו במעשה ידיהם של צדיקים כתיב: מקדש ה' כוננו ידיך.

השיבו בבלי אחד ורבי חייא שמו:

והא כתיב: ויבשת ידיו יצרו?! ידו כתיב.
והכתיב: יצרו?!
יצרו אצבעותיו, כדכתיב: כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך.

מיתיבי: השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע?!
הכי קאמר: מעשיהם של צדיקים מי מגיד?
הרקיע, ומאי ניהו?
מטר, שע"י תפלת הצדיקים מטר בא לעולם.

אף ידי -
(כתוב בתהילים ברמז תתפ"ד):

תנו רבנן:
והיה לאות על ידך -
זה שמאל.
אתה אומר שמאל, או אינו אלא ימין?
ת"ל: אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים.
ואומר: ידה ליתר תשלחנה וימינה להלמות עמלים.
ואומר: למה תשיב ידך וימינך.

קורא אני עליהם יעמדו יחדו -
שניהם לא נבראו אלא כאילפס וכסויה וכו' (כתוב בסוף זה הספר ברמז תקי א):

אני ה' אלוהיך מלמדך להועיל -
א"ר אלעזר:
מן התורה ומן הנביאים ומן הכתוביים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו.
מן התורה דכתיב: לא תלך עמהם,
וכתיב: קום לך אתם.

מן הנביאים, דכתיב: אני ה' אלוהיך מלמדך, להועיל מדריכך בדרך תלך.

מן הכתובים, דכתיב: אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן.

לוא הקשבת למצותי -
תנו רבנן:
אם בחקתי תלכו -
אין אם אלא לשון תחנונים.
וכן הוא אומר: לו עמי שומע לי וגו' כמעט אויביהם אכניע, וכתיב: לוא הקשבת למצותי.הפרק הבא    הפרק הקודם