ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק לט


המשך סימן שכז
ויבאו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך -
א"ר יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי:
מקום שמחתכין בו הלכות.

אמר רב פפא:
היינו דאמרי אינשי:
באתרא דמרא תלא ביה זייניה, רעיא קולתיה תליא.

ואת עיני צדקיהו עור -
(כתוב ברמז רנ"ב).


הפרק הבא    הפרק הקודם