ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק י


המשך סימן שנא
ויאמר אל האיש לבוש הבדים -
(כתבו ברמז ר"כ):

הפרק הבא    הפרק הקודם