ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק יז


המשך סימן שנז
קח על מים רבים צפצפה שמו -
תני:
ערבי נחל שגדלות על הנחל פרט לצפצפה שגדלה בין ההרים.

א"ר זירא:
מאי קראה קח על מים רבים צפצפה שמו?

א"ל אביי:

ודילמא פרושי קא מפרש: קח על מים רבים מאי נינהו צפצפה, אם כן מאי שמו?
אלא א"ר אבהו:
אמר הקב"ה: אני אמרתי שיהו ישראל לפני כקח על מים רבים.
מאי ניהו?
ערבה והם שמו עצמם כצפצפה בין ההרים.

אם לא אלתי אשר בזה -
השבועה שנשבע לו.

ובריתי אשר הפיר -
זו בריתו של סיני.

ונתתיו בראשו -
ר' הונא ור' אחא בשם ר' יוחנן:
זה סימוי עיניים שתלוי בראשו.

וידעו כל עצי השדה כי אני ה' השפלתי עץ גבוה -
וידעו כל עצי השדה -

אלו הבריות, כמה דאת אמר: כי האדם עץ השדה.

כי אני ה' השפלתי עץ גבוה -
זה קרח.

הגבהתי עץ שפל -
זה אהרן שנאמר: והנה פרח מטה אהרן.

דבר אחר:

השפלתי עץ גבוה -
זה נבוכדנאצר.

הגבהתי עץ שפל -
זה חנניא מישאל ועזריה.

הובשתי עץ לח -
זה בלשאצר.

והפרחתי עץ יבש -
זה דניאל.

דבר אחר:

השפלתי עץ גבוה -
זה המן.

הגבהתי עץ שפל -
זה מרדכי.

דבר אחר:

השפלתי עץ גבוה -
זה אבימלך.

הגבהתי עץ שפל -
זה אברהם.

הובשתי עץ לח -
אלו נשיו של אבימלך, שנאמר: כי עצור עצר ה'.

והפרחתי עץ יבש -
זו שרה.

אני ה' דברתי ועשיתי -
א"ר יודן:
לא ככדין דאמרין ולא עבדין.

א"ר ברכיה:
אני ה' דברתי -
היכן דבר?
למועד אשוב אליך.

ועשיתי -
ויעש ה' לשרה כאשר דבר.

כיוצא בו: וידעו כל הגוים כי אני ה' בניתי הנהרסות -
זה אברהם ושרה שהיו הרוסים, ואבנה גם אנכי ממנה, ואברהם ושרה זקנים.

נטעתי הנשמה -
לאותה שאמרה: אחרי בלותי הייתה לי עדנה.

אני ה' דברתי ועשיתי -
וה' פקד את שרה כאשר אמר.


הפרק הבא    הפרק הקודם