ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק יט


המשך סימן שנח
מה אמך לביא בין אריות רבצה -
אומה זו נמשלה כחיות, והיינו דכתיב: כי חיות הנה.
מאי חיות?
אילימא חיות ממש, אטו חיה לא צריכא חיה אחריתי להולידה?!
אלא כך אמרו לו: אומה זו נמשלה לחיה.
יהודה גור אריה,
דן (גור אריה) [יהי דן נחש],
נפתלי אילה שלוחה,
יששכר חמור גרם,
יוסף בכור שורו הדר לו,
בנימין זאב יטרף,
דכתיב ביה: כתיב ביה ודלא כתיב ביה, כתיב ביה: מה אמך לביא וגו'.


הפרק הבא    הפרק הקודם