ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק כז


המשך סימן שסז
אלונים מבשן עשו משוטיך -
א"ר יצחק:
נמשלו עובדי אלילים כספינה זו, מה הספינה הזו תורן ממקום אחד והגנין ממקום אחר, כך שמלה ממשרקה,
שאול מרחובות הנהר.
חושם מארץ התימני.

תנן התם:
המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהגים אותה.
תנא:
תורן - אסקריא.
וכן הוא אומר: ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך.

נס - אדרא.
וכן הוא אומר: שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס.

עוגין -
תני ר' חייא:
אלו עגונין שלה.
וכן הוא אומר: הלהן תעגנה.

את כל המנהגים אותה -
א"ר אבא:
אלו משוטות.
וכן הוא אומר: אלונים מבשן עשו משוטיך.

ואיכא דאמרי מהכא:
וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט.

א"ר אלעזר:
עתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע, שנאמר: וירדו מאוניותיהם כל תופשי משוט מלחים כל חובלי הים על הארץ יעמדו.

א"ר אלעזר:
אין לך אומניות פחותה מן הקרקע, שנאמר: על הארץ יעמדו.


הפרק הבא    הפרק הקודם