ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק כח


המשך סימן שסז
יען (כי) גבה לבך ותאמר אל אני מושב אלוהים ישבתי -
אמר לו הקב"ה לחירם: אתה עושה עצמך אלוה! הנה חכם אתה מדניאל?!
נבוכדנאצר רצה לקרב לו זבח ניחוח ומנחה ולא רצה, ואתה עושה עצמך אלוה?!
מה היה סופו?
על ארץ השלכתיך (כתוב ברמז רל"ט):

חירם מלך צר היה גאה ומתגאה עד מאד.
מה עשה?
נכנס לים ועשה לו ארבעים עמודים של ברזל מרובעים ארוכים שיעורם שוה, והעמידם זה כנגד זה, ועשה שבעה רקיעים וכסא וחיות ורעמים וזיקים וברקים.
הרקיע הראשון עשה של זכוכית - ת"ק אמה על ת"ק אמה ועשה בו חמה ולבנה וכוכבים.
הרקיע השני עשה של ברזל - אלף אמה על אלף אמה וסילון של מים מפריש בין ראשון לשני. השלישי של ברזל - אלף ות"ק אמה על אלף ות"ק אמה וסילו של מים מפריש בין שני לשלישי ואבנים מגולגלות עשה ברקיע של ברזל שהיו מתבקעים אלו עם אלו ונשמעים כמו רעמים. הרקיע הרביעי עשה של עופרת - שני אלפים אמה על שני אלפים אמה וסילון של מים מפריש בין שלישי לרביעי.
הרקיע החמישי של נחושת - ועשאו שני אלפים ות"ק אמה על שני אלפים ות"ק אמה וסילון של מים מפריש בין רביעי לחמישי.
הרקיע הששי של כסף - שלושה אלפים אמה על שלושה אלפים אמה וסילון של מים מפריש בין חמישי לששי.
הרקיע השביעי של זהב - שלושה אלפים ות"ק אמה על שלושה אלפים ות"ק אמה וקבע בו אבנים טובות ומרגליות אמה על אמה והיה מראה מכאן ומכאן, מכאן נעשים ברקים ומכאן נעשים זיקים והיה מזדעזע עצמו ואותם האבנים מתבקעות אלו עם אלו ונשמעים הרעמים.

אמר הקב"ה ליחזקאל: בן אדם, אמור לחירם מלך צר: מה אתה מתגאה?
ילוד אשה אתה!
אמר לפניו: רבש"ע, היאך אני הולך אצלו והוא תלוי באויר?
באותה שעה הביא הקב"ה רוח בציצת ראשו והעלהו אצל חירם, כיון שראה חירם ליחזקאל נבהל ונזדעזע.
א"ל: מי העלך לכאן?
א"ל: הקב"ה, כך צוני לך אמור לו: למה אתה מתגאה? ילוד אשה אתה!
א"ל: ילוד אשה אני, אלא שאני חי וקיים לעולם.
מה הקב"ה מושבו בלב ימים,
אף אני מושבי בלב ימים.

מה הקב"ה בשבעה רקיעים,
אף אני כן.
ולא עוד, אלא כמה מלכים מתו ואני קיים! (יב)
וכן אחד ועשרים מלכים ממלכי בית דוד ואחד ועשרים ממלכי ישראל וחמשים נביאים ועשרה כוהנים גדולים קברתי כולם ואני חי הרי אל אני, אני מושב אלוהים ישבתי בלב ימים.
אמר לו יחזקאל: והרי עמדו גדולים ממך ולא עשו כמעשיך!

למה היה חירם דומה?
לעבד שעשה לבוש לאדונו, כל זמן שהיה הלבוש על אדונו העבד רואה והיה מתגאה: עשיתי זה הלבוש לאדוני.
אמר האדון: אני קורע הלבוש ולא יהיה העבד מתגאה עלי.
כך חירם היה מתגאה על ידי ששלח ארזים לבית המקדש.
אמר הקב"ה: הריני מחריב את ביתי, שלא יהיה חירם מתגאה עלי, שנאמר: פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך.

ומה היה סופו?
הביא הקב"ה עליו נבוכדנאצר ובעל את אמו בפניו והורידו מכסאו, והיה חותך בשרו כשתי אצבעות בכל יום ומטבילם בחומץ ומאכילן עד שמת מיתה משונה.
ואותן הפלטין מה נעשה בהם?
קרע הקב"ה את הארץ וגנזם לצדיקים לעתיד לבא.

שלושה עשר הם שלא טעמו טעם מיתה אלו הם:
חנוך,
ואליעזר עבד אברהם,
ומתושלח,
וחירם מלך צור,
ועבד מלך הכושי,
ובתיה בת פרעה,
וסרח בת אשר,
ושלשה בני קרח,
ואליהו ז"ל,
ומשיח,
ור' יהושע בן לוי.

תשעה נכנסו בחיים לגן עדן:

חנוך,
אליהו ז"ל,
ומשיח,
ואליעזר,
ועבד מלך הכושי,
וחירם מלך צור,
ויעבץ בן בנו של ר' יהודה הנשיא,
וסרח בת אשר,
ובתיה בת פרעה,

ויש אומרים:
הוצא חירם והכנס תחתיו ר' יהושע בן לוי.

בעדן גן אלוהים היית -
א"ר חמא בר חנינא:
עשר חופות עשה לו הקב"ה לאדם הראשון, שנאמר: בעדן גן אלוהים היית כל אבן יקרה מסוכתך אדם פטדה ויהלום תרשיש שהם וישפה ספיר נופש וברקת וזהב מלאכת תופיך ונקביך ביום הבראך כוננו.

מר זוטרא אמר:
אחת עשרה, שנאמר: כל אבן יקרה.

וזהב -
ר' יוחנן אמר:
זהב קטן שבכלם דקא חשיב ליה לבסוף.
מאי מלאכת תופיך ונקביך [בך]?
אמר לו הקב"ה לחירם: בך נסתכלתי ובראתי נקבים נקבים באדם.
ואית דאמר:
הכי אמר לו: בך נסתכלתי וקנסתי מיתה על אדם הראשון.הפרק הבא    הפרק הקודם