ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק לה


המשך סימן שעד
אם לא דם שנאת ודם ירדפך -
ועשו היה שונא את הדם?
ר' לוי בש"ר חמא בר חנינא:
זה דם המילה.

ר' לוי בש"ר שמואל בר נחמני:
דם הבכורה וקרבנות.

ורבנן אמרין:
שנאת דם אדם בגופו.

הפרק הבא    הפרק הקודם