ילקוט שמעוני, הושע פרק ז


המשך סימן תקכג
כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים -
(כתוב ברמז ת"כ).

ר' ברכיה אומר:
ויקרא באזני קול גדול קרבו פקודות העיר -
עד כאן עמד חטאו של עגל, הה"ד: כרפאי לישראל - מחטאו של עגל, ונגלה עון אפרים.

משך ידו את לוצצים -
אמר רב קטינא:
כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטין, שנאמר: משך ידו את לוצצים.

סימן תקכד
אמר רב חסדא א"ר ירמיה בר אבא:
ארבע כתות אין מקבלין פני שכינה:
כת לצים,
כת חנפים,
כת שקרנים,
כת מספרי לשון הרע.

כת לצים, דכתיב: משך ידו את לוצצים.
כת חנפים, דכתיב: כי לא לפניו חנף יבוא.
כת שקרנים, דכתיב: דובר שקרים לא יכון לנגד עיני.
כת מספרי לשון הרע, דכתיב: כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע.

ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים -
א"ר אבא:
אמר הקב"ה: אני אמרתי אפדם - בממונם בעולם הזה, כדי שיזכו לעולם הבא - והמה דברו עלי כזבים.

ואני יסרתי חזקתי זרועותם -
אמר רב פפי משמיה דרבא:
אני אמרתי: אייסרם בייסורין בעולם הזה, כדי שיתחזקו זרועותם לעולם הבא - ואלי יחשבו רע.הפרק הבא    הפרק הקודם