ילקוט שמעוני, מיכה פרק ב


המשך סימן תקנא
הוי חושבי און ופועלי רע וגו' -
א"ר אבא בר כהנא:
נעשה בין השבטים מה שלא נעשה בדור המבול.
כתיב: רק רע כל היום.
ובעשרת השבטים כתיב: ופועלי רע על משכבותם - הרי בלילה.
ביום מנין?
תלמוד לומר: באור הבקר יעשוה - אותם לא נשתייר בהם פלטה, ואלו נשתייר מהם פלטה, לא נשתייר אלא בשביל הצדיקים, שעתידין לעמוד מהם.

נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה -
אמר רב ברונא, אמר רב:
כל הלן בכילה שאיש ואשתו שרוין בה, עליו הכתוב אומר: נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה.

אמר רב יוסף:
לא נצרכה אלא אפילו לאשתו נדה.

עלה הפורץ לפניהם- (ברמז ת"א).

ר' יוסי בר כהנא א"ר חנינא:
זה יעקב, דכתיב: ופרצת ימה וקדמה, את הוא תרעא דימא.

דבר אחר:
עלה הפורץ לפניהם -
בעוה"ז פרצתי גדרו של עולם מפני יעקב, שנאמר: ויפרץ האיש מאד מאד.

אמר רבי תנחומא בר אבא:
מאה ועשרים ריבוא של צאן היו לו, שנאמר: ויפרוץ האיש מאד מאד.
וכתיב: וירב העם ויעצמו מאד.
מה להלן ששים רבוא, וכתיב: מאד, אף כאן ק"כ ריבוא, דכתיב: מאד מאד, ולעתיד לבא אני פורץ אותן לבניו, שנאמר: עלה הפורץ וגו'.הפרק הבא    הפרק הקודם