ילקוט שמעוני, נחום פרק ב


המשך סימן תקסא
הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך -
אתה מוצא בכל מקום יהודה תחלה:
לחנייה יהודה תחלה: והחונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה.
לנסיעה, יהודה תחלה: ונסע דגל מחנה יהודה.
לקרבנות יהודה תחלה, שנאמר: ויהי המקריב ביום הראשון וגו'.
למלחמה יהודה תחלה, שנאמר: מי יעלה לנו אל הכנעני ויאמר ה' יהודה יעלה.
וכשיבא המבשר יהודה יתבשר בתחלה, שנאמר: חגי יהודה חגיך וגו'.

מגן גבוריהו מאדם -
הוא אדם ותבשילו אדום (כתוב בישעיה ברמז תק"ז).

כברקים ירוצצו -
(כתוב בשופטים ברמז נ"ט):

הפרק הבא    הפרק הקודם