ילקוט שמעוני, תהלים פרק קכג


המשך סימן תתפ
שיר המעלות אליך נשאתי וגו' -
(כתוב ברמז תקמ"ט):

הפרק הבא    הפרק הקודם