ילקוט שמעוני, תהלים פרק קכד


המשך סימן תתפ
שיר המעלות לדוד לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל -
ישראל סבא.
כתיב: וישכב במקום ההוא.

אמר ר' יהושע בן לוי:
כאן שכב הא כל עשרים שנה שהיה בבית לבן לא שכב.
ומה היה אומר?
חמשה עשר שיר המעלות שבספר תהלים.

ר' שמואל בר נחמני אמר:
כל ספר תהלים היה אומר,
מאי טעמא?
ואתה קדוש יושב תהלות ישראל, ישראל סבא.

הפרק הבא    הפרק הקודם