ילקוט שמעוני, תהלים פרק קכה


המשך סימן תתפ
שיר המעלות (לדוד) הבוטחים בה' כהר ציון וגו' -
אמר רב:
מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזרה על בתיהם של צדיקים ליחרב, שנאמר: באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו.

אמר רב יוחנן:
ועתיד הקב"ה להחזירם לישובם.

שיר המעלות (לדוד) הבוטחים בה' כהר ציון לא ימוט לעולם ישב -
מה הר ציון עתיד הקב"ה להחזירו, אף בתיהם של צדיקים עתיד הקב"ה להחזירם.

כי לא ינוח שבט הרשע -
דרש ריש לקיש:
אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו, שנאמר: כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים.

אמר ר' יוחנן:
ממה שנאמר ברבקה בתולה, איני יודע שאיש לא ידעה?!
אלא שאפילו אדם לא תבע בה, ע"ש: כי לא ינוח שבט הרשע וגו'.

ר' אבא בר כהנא אמר:
אין לו נייחא בצד חבורה של צדיקים, אלא בצד חבורה של רשעים.
למה?
לא ינוח שבט הרשע - זה אשתו של פוטיפר.
על גורל הצדיקים - זה יוסף.

היטיבה ה' לטובים-
(כתוב לעיל ברמז תת"ח):

היטיבה ה' לטובים -
יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים.

יבא טוב - זה משה, שנאמר: ותרא אותו כי טוב הוא.
מטוב - זה הקב"ה, שנאמר: טוב ה' לכל.
ויקבל טוב - זה התורה, דכתיב: כי לקח טוב נתתי לכם,
לטובים, אלו ישראל, שנאמר: היטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם.

היטיבה ה' לטובים -
יכול לכל?
ת"ל: ולישרים בלבותם.

והמטים עקלקלותם -
אמר ר' יהושע בן לוי:
כל המספר אחר מטתן של ת"ח נופל בגיהינום, שנאמר: והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פועלי האון.

תניא ר' ישמעאל אומר:
אם ראית ת"ח עובר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום, שמא עשה תשובה.
שמא סלקא דעתך?
אלא ודאי עשה תשובה, הני מלי דברים שבגופו, אבל בדברים שבממון עד דמהדר ליה למאריה.


הפרק הבא    הפרק הקודם