ילקוט שמעוני, תהלים פרק קכז


המשך סימן תתפא
שיר המעלות לשלמה אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו -
(כתוב ברמז שמ"א).

ר' יהודה נשיאה שלח ר' חייא ור' יוסא ור' אמי מעבוד קריתא דארעא דישראל מתקנא להון סופרין ומתניין להון.
בחד אתר לא אשכח תמן לא סופר ולא מתניין, אמר להון: אייתו לן נטורי קרתא.
אייתו ליה, אמר לון: אלין נטורי קרתא? לית אלין אלא מחריבי קרתא.
ומאן אינון נטורי קרתא?
ספריין ומתניין, הדא הוא דכתיב: אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד שומר.

שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת –

אלו נשותיהן של תלמידי חכמים.

הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן -
מדת בשר ודם פועל עושה עם בעה"ב, חורש עמו וזורע עמו, מנכש עמו מעדר עמו, מטבע אחד נותן לו והולך, אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, אלא תאב לבנים נותן לו, שנאמר: הנה נחלת ה' בנים, תאב לחכמה נותן לו, שנאמר: כי ה' יתן חכמה, תאב לנכסים נותן לו, שנאמר: והעושר והכבוד מלפניך.

הפרק הבא    הפרק הקודם