ילקוט שמעוני, תהלים פרק קכח


המשך סימן תתפא
שיר המעלות אשרי כל ירא ה' -
אמר ר' חייא בר אבא משמיה דעולא:
גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, דאלו גבי ירא שמים כתיב: אשרי כל ירא ה' ואלו גבי הנהנה מיגיע כפיו כתיב: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך
אשריך - בעולם הזה
וטוב לך - לעולם הבא,
ואלו גבי ירא שמים לא כתיב ביה: וטוב לך.

יגיע כפיך כי תאכל -
אמר רב חסדא:
אי זהו תלמיד חכם?
הרואה טרפה לעצמו.

דרש מר זוטרא משמיה דרב חסדא:
כל תלמיד חכם שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ורואה טרפה לעצמו, עליו הכתוב אומר: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.

רב זביד אמר:
זוכה ונוחל שני עולמים, שנאמר: אשריך וטוב לך.
אשריך -
בעוה"ז.
וטוב לך - לעוה"ב.

רבי אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיא לא הוה שקיל, כי הוו מזמני ליה לא הוה אזיל.
אמר: לא ניחא להו דאיחי?
שנאמר: ושונא מתנות יחיה (כתוב ברמז צ"ו).

אשתך כגפן פוריה -
אימתי אשתך כגפן פוריה?
כשהיא צנועה בירכתי ביתך אז בניך כשתילי זיתים.
וכן אתה מוצא בשרה: ויאמר הנה באהל ויאמר שוב אשוב אליך.

אמר ר' יהושע בן לוי:
אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים,-
מה זיתים אין בהם הרכבה,
אף בניך לא יהא בהן פסולת.
הרואה גפן בחלום - אין אשתו מפלת נפלים, שנאמר: אשתך כגפן פוריה.
שורק - יצפה למשיח, שנאמר: אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו.
הרואה ענבים בחלום בין בעתם בין שלא בעתם יפים.
שחורים בעתם - יפים, שלא בעתם - צריכין רחמים.
אכלן מובטח לו שהוא בן העולם הבא.
הרואה זיתים בחלום - זוטרי פרי ורבי עסקיה כזיתא, והני מילי פרי, אבל אילני הויין לו בנים מרובים, שנאמר: בניך כשתילי זיתים.

איכא דאמרי:
שם טוב יוצא עליו, שנאמר: זית רענן יפה פרי תאר קרא ה' שמך:

יברכך ה' מציון -
כל פעולות ונחמות טובות מציון.

וראה בנים לבניך וגו' -
אמר ר' יהושע בן לוי:
כיון שבנים לבניך - שלום על ישראל ולא אתו לידי חליצה ויבום.

רבן שמעון בן גמליאל אמר:
כיון שבנים לבניך - שלום על דייני ישראל, דלא אתו לאינצויי.


הפרק הבא    הפרק הקודם