ילקוט שמעוני, תהלים פרק קלד


המשך סימן תתפג
שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי העומדים בבית ה' בלילות -
מאי בלילות?
אמר רבי יוחנן:
אלו תלמידי חכמים העוסקין בתורה בלילה, מעלה אני עליהם כאלו עוסקין בעבודה.

לעולם זאת על ישראל –
אמר רב גידל אמר רב:
זה מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן.

ור' יוחנן אמר:
אלו תלמידי חכמים העוסקין בהלכות עבודה, מעלה אני אעליהם כאלו נבנה בית המקדש בימיהם.

שאו ידיכם קדש וברכו את ה' -
שלשה תכיפות הן:
תכף לסמיכה שחיטה, שנאמר: וסמך ושחט.
תכף לנטילת ידים ברכה, שנאמר: שאו ידידכם קדש וברכו את ה'.
תכף לגאולה תפלה, יהיו לרצון אמרי פי וגו'.

מה כתיב בתריה?
יענך ה' ביום צרה.

א"ר יוסי בר בון:
כל מי שתוכף לסמיכה שחיטה, אין הפגול נוגע באותו קרבן.
וכל מי שתוכף לנטילת ידים ברכה, אין השטן מקטרג באותה סעודה.
וכל מי שתוכף לגאולה תפלה, אין השטן מקטרג (באותו היום) [באותה תפלה]:

הפרק הבא    הפרק הקודם