ילקוט שמעוני, תהלים פרק קלה


המשך סימן תתפג
הללויה הללו את שם ה' וגו' -
כי יעקב בחר לו יה גו' (כתוב ברמז תתס"ז וברמז תרס ולעיל בפסוק סז חבלים נפלו לי בנעימים וברמז רפ"ח).

מעלה נשיאים מקצה הארץ -
ריש לקיש ור' יוחנן,
ר' יוחנן אמר:

אין עננים אלא מלמעלה, שנאמר: וארו עם ענני שמיא.

ריש לקיש אמר:
אין עננים אלא מלמטה, שנאמר: מעלה נשיאים מקצה הארץ.

על דעתיה דר' יוחנן:
משל לאחד שכבד את חברו בחבית של יין וקנקנה עמה.

על דעתיה דריש לקיש:
משל לאחד שאמר לחברו: הלויני סאה של חטין.
וא"ל: הבא קופתך.
כך אמר הקב"ה לארץ: אייתי עננך וקבלי מטר.

חמש שמות יש לו:
עב,
ענן,
אד,
נשיא,
חזיז.


עב, שהוא מעכב את פני (הקרקע) [הרקיע].
אד, שהוא שובר בעלי בעלי שערים.
ענן, שהוא עושה את הבריות נשיאים אלו על אלו.
חזיז, שהוא עושה חזיונות ברקיע, ומשרה רוח הקדש על הבריות, כמה דאת אמר: חזון ישעיהו.

הפרק הבא    הפרק הקודם