ילקוט שמעוני, תהלים פרק יח


המשך סימן תרעא
למנצח לעבד ה' לדוד -
זה שאמר הכתוב: לך יום אף לך לילה (ברמז רי"ח רקס"ה).

מה ראה דוד לומר במזמור הזה לעבד ה'?
ללמדך, שכל העושה תשובה מעבירה שבידו, הקב"ה מוסיף לו וקורא לו שם חביב.
בוא וראה בבני קרח, עד שלא עשו תשובה לא נקראו שושנים לאחר שעשו תשובה כתיב: למנצח על שושנים לבני קרח, קודם שעשו תשובה לא נקראו ידידים, משעשו תשובה נקראו ידידם, שנאמר: לבני קרח משכיל שיר ידידות.
וכן דוד עד שלא עשה תשובה לא נקרא עבד, משעשה תשובה נקרא עבד.

למנצח לעבד -
(ברמז ס'):

ויאמר ארחמך ה' חזקי -
רחמאי יתך כדמתרגמין ואהבת ותרחם.

דבר אחר:
ארחמך -
אקרא אותך חנון ורחום.

דבר אחר:
אמלא אותך רחמים על בריותיך.
(כל המזמור בשמואל ברמז קנ"ז):


הפרק הבא    הפרק הקודם