ילקוט שמעוני, תהלים פרק מא


סימן תשמ
אשרי משכיל אל דל -
זה שאמר הכתוב: עיר קטנה ואנשים בה מעט וגו'.
עיר קטנה - זה האדם.
ואנשים בה מעט - אלו אבריו.
ובא אליה מלך גדול - זה יצה"ר.
ובנה עליה מצודים גדולים - כמנן רברבן.
(והיה) [ומצא] בה איש מסכן חכם - זה יצר הטוב,

ולמה נקרא שמו מסכן?

דלית דשמע ליה, אמר דוד: הואיל ולית דשמע ליה טב לי דאשמע ליה, הה"ד: אשרי משכיל אל דל.

אמר ר' יהודה אמר שמואל:
כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהינום, שנאמר: אשרי משכיל אל דל ואין דל אלא חולה, שנאמר: מדלה יבצעני.
אי נמי מהכא: מדוע אתה ככה דל בן המלך, ואין רעה אלא גיהינום, שנאמר: וגם רשע ליום רעה.
אם בקר מה שכרו בעולם הזה?
ה' ישמרהו מיצר הרע.
ויחייהו מיסורין.
ואושר בארץ - שיהיו הכל מכבדין אותו.
ואל תתנהו בנפש אויביו - שיזדמנו לו רעים כנעמן, שרפאוהו מצרעתו.
ואל יזדמנו לו רעים כרחבעם, שחלקו את מלכותו.
בקור חולים אין לו שעור, לפי שמתפלל על החולה ושמא יתקבל תפלתו.

אמר ר' יוחנן:
כל המבקר את החולה מעביר ממנו אחד מששים בחליו.
אמר רבין אם כנימיה דרבי יוחנן, יסקון לגבי בישא שתין בני אנשא ויסקון ליה.
א"ל: ששים?
ובלבד שיהו אוהבים אותו כנפשו, אעפ"כ מרויחין לו.

רבי אליעזר אומר:
מי שקובר מת מצוה.

אמר רבי אבא בר ירמיה:
מי שהוא משכיל יצר טוב על יצר הרע.

ר' יוסי אומר:
מי שנותן פרוטה לעני.

רבנן אמרין:
מי שבורח מן האנסים.
מאן דאמר: מי שמשכיל יצר טובו כו' דכתיב: משכיל אל דל.
מאן דאמר: הנותן פרוטה לעני, דכתיב: ישמרהו ויחייהו.
מאן דאמר: מי שמבקר את החולים, שנאמר: ה' יסעדנו על ערש דוי,
מאן דאמר: קובר מת מצוה, ואושר בארץ.
מאן דאמר: בורח מן האנסים, שנאמר: ואל תתנהו בנפש אויביו.

דבר אחר:
אמר ר' יונה:

אשרי מי שנותן לדל, אינו אומר אלא משכיל אל דל, שמשכיל עליו היאך יזכה בו,
כיצד?
אם היה אדם גדול שירד מנכסיו, משכיל עליו, הולך אצלו ואומר לו: פלוני, שמעתי עליך שירושה באה לך, או פלוני חייב לך, לוה ואתה פורע כשתבא הירושה, או כשיפרע לך מי שהוא חייב לך, ובשעת הפרעון הוא אומר: במתנה נתתים לך.

רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא:
כ"ב פעמים כתיב כאן אשרי, ומכלן לא נטל איפוכין אלא זה בלבד.
ומה איפוכין נטל?
ביום רעה ימלטהו ה'.
א"ל הקב"ה: אין לך יום רעה כיום המיתה, יום יציאת הנפש.
מה אעשה לך?
ביום רעה ימלטהו ה'.

סימן תשמא
דבר אחר:
ביום רעה -
ביום שכתוב בו: הנה יום בא בוער כתנור.
מה כתיב בתריה?
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא.

מהו צדקה?
אותה הצדקה [שעשיתם היא] עומדת לכם באותו יום.
וכן ישעיה אמר: ותפק לרעב נפשך.

מהו ונפש נענה?
הנפש הזו אין לה טובה, אפילו אדם מאכילה כל מעדני עולם ושעה אחת מרעיבה, היא מבקשה לצאת.

ה' יסעדנו על ערש דוי -
וכי יש ערש של דוי?
אלא אדם חולה יום אחד, אומרים: מה עושה?
צריך תפלה, וכן יום שני ויום שלישי, ביום רביעי אומרים: מה עושה?
אומרים: דוה הוא, באותה שעה אומר הקב"ה: נעשה דוי בעיני כל אדם, עכשו אני סועדו ומעמידו.

מהו כל משכבו הפכת בחליו?
כל מה שהיה חוטא כל הימים, שהיה עומד על רגליו הקב"ה הופך עליו בחליו.

אמר רב חסדא אמר רב:
מנין שהקב"ה זן את החולה?
שנאמר: ה' יסעדנו על ערש דוי.

תניא נמי הכי:
הנכנס לבקר את החולה אל ישב לא גבי מטה ולא גבי כסא ולא על גבי ספסל, אלא מתעטף ויושב לפניו, לפי שהשכינה למעלה מראשותיו, שנאמר: ה' יסעדנו על ערש דוי.

אויבי יאמרו רע לי וגו' -
וכי אויבים היו לדוד והלא כבר נאמר: וכל ישראל ויהודה אוהבים לדוד?!
ואומר: ויהי דוד עושה משפט וצדקה.
ומי היו אויביו?
אותם שרצו לעשוק ולחמוס ולא הניחן.

ואם בא לראות שוא ידבר לבו -
נכנסין לבקרני ואומרים: הקב"ה ירחם עליך ומתפללין עלי בפיהם, אבל בלבם יקבץ און לו. מהו דבר בליעל יצוק בו?
בדבר שעשה כדאי הוא שלא לעמוד ממטתו.
א"ל: דוד, מי אמר עליך כן, שמא אדם נכרי?
אמר: לאו, גם איש שלומי וכו'.
אמר דוד: איני נותן דבריהם בלבי, אבל אני בוטח בך ואתה ה' חנני והקימני ואשלמה להם. אמר לו: מה אתה משלם להם רעה?
א"ל: לאו, ואני בחלותם לבושי שק.
ומי יאמר שהוא כן?
א"ל: ותפלתי אל חיקי תשוב.
ההוא דקאמר ואזיל: גברא דקא רחיצנא עליה אדייה לגזיזיה וקם.

אמר ליה שמואל לרב יהודה:
קרא כתיב: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'.

אמר רבי יוחנן:
בתחלה קראו לאחיתופל רבו, ואתה אנוש כערכי אלופי, ואחר כך קראו חברו, שנאמר: אשר יחדו נמתיק סוד, ואח"כ קראו איש, שנאמר: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'.

ואני בתמי תמכת בי -
קיימתי התורה, שנאמר בה: תמימה.
וכן הוא אומר: תורת ה' תמימה.
ואומר: תמים תהיה. אז חלקך עם ה' אלהיך, דכתיב: טוב וישר ה' על כן יורה וגו':

ברוך ה' אלהי ישראל מהעולם ועד העולם -
אמר רבי יהושע בן גדיא:
כל העונה אמן בעולם הזה - זוכה לענות אמן לעולם הבא, שנאמר: אמן ואמן.
אמר הקב"ה לישראל: עד שלא בראתי אתכם, היו מלאכי השרת מקלסים לפני ואומרים: ברוך ה' אלהי ישראל, כיון שבא אדם, אמרו המלאכים: זהו שאנו מקלסין בשמו?
אמר להם הקב"ה: לאו גנב הוא.
בא נח אמרו לו: זהו?
א"ל: לאו, שכור הוא.
עמד אברהם, א"ל: זהו?
א"ל: לאו, גר הוא.
עמד יצחק, אמרו לו: זהו?
אמר להם: לאו, שהוא אוהב אשר שנאתי, וכיון שבא יעקב אמרו לו: זהו?
אמר להם: הן.
וכן הוא אומר: לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל, ונקראו כל ישראל על שמו, שנאמר: ישראל אשר בך אתפאר.


הפרק הבא    הפרק הקודם