ילקוט שמעוני, תהלים פרק עב


סימן תתה
לשלמה אלהים משפטיך למלך תן -
זה שאמר הכתוב: אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו - אלו הצדיקים שהם מניחין לבניהם פרי מעשיהן, ואף דוד הניח לשלמה בנו פרי מעשיו.

מה כתיב בדוד?

ויהי דוד עושה משפט וצדקה, אף שלמה: אלהים משפטיך למלך תן, משפט אינו אומר אלא משפטיך.
אמר דוד לפני הקב"ה: רבש"ע, משפטיך למלך תן, כשם שאתה דן בלא עדים והתראה.
א"ל הקב"ה: חייך, כך אני עושה, שנאמר: וישב שלמה על כסא ה' למלך.
וכי אפשר לו לבשר ודם לישב על כסא ה', והכתיב: כרסיה שביבין די נור?!

אמר ר' יוחנן:
שהוא דן דין כיוצרו בלא עדים ובלא התראה, וזה דינן של שתי הזונות, שנאמר: אז תבאנה וגו'.

דבר אחר:
אלהים משפטיך למלך תן -
אמר דוד לפני הקב"ה: היסורין אני מקבל, ברם לשלמה: וצדקתך לבן מלך.

דבר אחר:
משפטיך למלך תן -
זה מלך המשיח, שנאמר: ויצא חטר מגזע ישי.
וכתיב: והיה צדק אזור מתניו.

ידין עמך בצדק וענייך במשפט -
ר' אליעזר אומר:
כל מקום שיש דין אין דין וכ"מ שאין דין יש דין.
כיצד?
בזמן שעושין את הדין בארץ אין הדין בשמים, ובזמן שאין עושין את הדין בארץ, הקב"ה יושב עליהן בדין בשמים, שנאמר: כי אלהי משפט ה'.
ואומר: אם בחקותי תלכו, אם נטלתם אומנותי ונתתי גשמיכם בעתם וגו'.

ישאו הרים שלום -
וכי ההרים נושאים שלום?
אלא בזמן שהפירות מרובין - השלום בעולם, ובזמן שהפירות אין מרובין - מריבה בעולם. כיצד?
אדם נכנס לתוך כרם של חברו, הוא אומר לו: מה אתה עושה בתוך כרמי?
ומריבין זה עם זה.
ובזמן שהפירות מרובין עין טובה בעולם ושלום בעולם, שנאמר: והיה ביום ההוא נאם ה' תקראו איש אל רעהו תחת גפן ואל תחת תאנה.

סימן תתו
ייראוך עם שמש -
רבי אומר:
ימות המשיח לישראל שנים שלשה דורות, שנאמר: ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים.

ר' אליעזר אומר:
ארבעים שנה, שנאמר: ארבעים שנה אקוט בדור.
ואומר: ויענך וירעיבך.
ואומר: שמחנו כימות עניתנו.

אמר ר' אבין:
מה טעם?
כימי צאתך מארץ מצרים.


רבי אלעזר בן ערך אומר:
שבעים שנה, שנאמר: והיה ביום ההוא ונשכחת צור שבעים שנה כימי מלך אחד.
ואי זה מלך מיוחד?
הוי אומר: זה מלך המשיח.

תניא:
אידך ר"א אומר:
ארבע מאות שנה, דכתיב: שמחנו כימות עניתנו,
וכתיב: ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה.

רבי אומר:
שס"ה, כמנין ימות החמה, שנאמר: כי יום נקם בלבי.

תניא אבימי בריה דרבי אבהו:
שבעה אלפים שנה, שנאמר: כמשוש חתן על כלה.

אמר רב יהודה אמר שמואל:
כמיום שנברא העולם עד עכשו, שנאמר: כימי השמים על הארץ.

רב נחמן אמר:
כימי נח ועד עכשו, שנאמר: כי מי נח זאת לי.

רבי ברכיה בשם רבי חייא הגדול:
שש מאות שנה, דכתיב: כימי העץ ימי עמי, עץ הסדן עושה ת"ר שנה.

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר:
אלף שנה, דכתיב: כי יום נקם בלבי, ויומו של הקב"ה אלף שנה.

רבי יהושע אומר:
שני אלפים שנה, שנאמר: שמחנו כימות עניתנו, ואין ימות פחות משני ימים.

ייראוך עם שמש -
יהודה בן תימא אומר:
ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה, כדי לסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום.

ר' זירא אמר:
מאי קראה?
ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים.

ורוב שלום עד בלי ירח -
כשם שחמה ולבנה מאירים לכל העולם, כך הצדיקים עתידין להאיר לעולם, שנאמר: והלכו גוים לאורך.

מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו -
חד עם דארעא א"ל לר' אושעיא:
אי אמרי לך חדא מלא טבא אמרית לה מן שמי?
א"ל: אין.
א"ל: כל אותן הדורונות שנתן יעקב אבינו לעשו, עתידין להחזירן למלך המשיח לעתיד לבא, שנאמר: מנחה ישיבו, יביאו אין כתיב כאן אלא ישיבו.
אמר ליה: מלה טבא אמרת ומן שמך אמינא לה.

יהי פסת בר בארץ -
יתיב רבן שמעון בן גמליאל ודרש:
עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת.
לגלג עליו אותו תלמיד, אמר ליה: בוא ואראך דוגמתן בעולם הזה, נפק ואחוי ליה כמהין ופטריות, וכלי מילת אחוי ליה, נברא בר קורא.

תנו רבנן:
עתידה חטה שתתמר ועולה כדקל בראש ההרים.
ושמא תאמר יש צער לקצרה?
ת"ל: ירעש כלבנון פריו.
הקב"ה מוציא רוח מתוך גנזיו ומשרה את סולתה, ואדם יוצא לשדה ומביא מלא פסת ידו, וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, ועתידה חטה שתהא ככליות של שור הגדול, שנאמר: עם חלב כליות חטה.
ואל תתמה, שהרי שועל קנן בלפת ושקלוה ששים ליטרא בליטראות של צפורי.

אמר ר' אסי:
מעשה בשיחין באחד שהניח לו אביו שלשה בדי חרדל ונפשח אחד מהם וחבטוהו ונמצאו בו תשעה קבי חרדל ועצו סככו בו סוכות יוצרים.

אמר ר' שמעון בר רבי יוסי בן חלפתא:
קלח של כרוב הניח לי אבא והיינו עולים ויורדים בו במעלות כסולם.

אמר רבי אושעיא:
בשעה שבנה שלמה את בהמ"ק, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאין פירות בזמניהן וכשהרוח מנשבת בהן נושרין, שנאמר: ירעש כלבנון פריו.
וכשנכנסו כותים להיכל יבשו, שנאמר: ופרח לבנון אומלל, ועתיד הקב"ה להחזירן, שנאמר: פרוח תפרח ותגל כבוד הלבנון נתן לה.

ויציצו מעיר כעשב הארץ -
אמר ר' חייא בר יוסף:
עתידין צדיקים שמבצבצין ועולים לירושלים, שנאמר: ויציצו מעיר כעשב הארץ, ואין עיר אלא ירושלים, שנאמר: העיר אשר בחרתי בה.

לפני שמש ינון שמו -
מהו שמו של משיח?
דבי רבי שילא אמרי:
שילה שמו, שנאמר: עד כי יבא שילה.

דבי ר' ינאי אמרי:
ינון שמו, שנאמר: לפני שמש ינון שמו.

דבי רבי חנינא אמרי:
חנינה שמו, שנאמר: אשר לא אתן לכם חנינה,.

ויש אומרים:
מנחם שמו, שנאמר: כי רחק ממני מנחם (כתוב באיכה ברמז ד' וברמז צ"ח).

אמר רב נחמן:
אי מחייא הוא,כגון רבינו הקדוש, אי ממתייא הוא,כגון דניאל איש חמודות.

שבעה דברים קדמו לברייתו של עולם:
שמו של משיח, שנאמר: לפני שמש ינון שמו:

כלו תפלות דוד בן ישי -
תניא היה רבי מאיר אומר:
כל שירות ותשבחות האמורות בספר תהלים כלן דוד אמרן, שנאמר: כלו תפלות דוד בן ישי אל תקרי כלו, אלא כל אלו תפלות דוד.הפרק הבא    הפרק הקודם