ילקוט שמעוני, תהלים פרק עו


המשך סימן תתיג
למנצח בנגינות מזמור לאסף שיר נודע ביהודה אלהים -
אמר רבי יוחנן בן נורי:
בשעה שגלו עשרת השבטים שבט יהודה ובנימן לא גלו, התחילו עבודת אלילים לומר: אין זה אלא חנופת פנים, לפי שהם בני אכסניא שלו, נשא להם פנים ולא הגלה.
הודיע הקב"ה נאמנות בעולם, שנאמר: בשבטי ישראל הודעתי נאמנה, אותה שעה, נודע ביהודה אלהים.

אמר רבי יודן ברבי אלעאי:
בשעה שהיו ישראל עומדין על הים וכו' (כדכתוב ברמז ת"ת).

ויהי בשלם סוכו -
אמר רבי ברכיה:
מתחלת בריתו של עולם עשה לו הקב"ה סוכה בירושלים, כביכול היה מתפלל בתוכה, ואומר: יהי רצון שיעשו בני רצוני כדי שלא אחריב ביתי ומקדשי, וכיון שחרב הוא מתפלל, ואומר: יהי רצון שיעשו בני תשובה שאקרב בנין ביתי.
תדע לך שכן הוא, שנאמר: והביאותים אל הר קדשי וגו' בית תפלתם לא נאמר, אלא בית תפלתי מלמד שהקב"ה מתפלל (כתוב ברמז תפ"ח).

סימן תתיד
דבר אחר:
אימתי נודע יהודה באלהים?
כשתקים אותה סוכה שאמרת: והיה ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת.
אמר הקב"ה: אברהם קרא אותו יראה, שנאמר: ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה, ושם קרא אותו שלם, שנאמר: ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין וגו', אם אני קורא אותו יראה כדרך שקראו אברהם, שם צדיק ומתרעם, ואם אני קורא אותו שלם כדרך שקראו שם, אברהם צדיק ומתרעם, אלא הריני קורא אותו בדרך שקראו אותו שניהם: ירושלים - יראה שלום.

סימן תתטו
דבר אחר:
ויהי בשלם סוכו -
מה ראה להחזיר לה שם הראשון?
לפי שהוא אומר: כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה עד היום הזה להסירה מעל פני.

יכול אף עכשו
הרי היא באף ובחמה?
תלמוד לומר: ההר חמד אלהים לשבתו.

ישכון לבטח -
הרי היא בחמדה ובתאוה, מלמד שכפר לה חרבנה.

ומנין שאין השכינה חוזרת לתוכה עד שתעשה הר?
שנאמר: ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היוום בהר ה' יראה.
ואומר: זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים.
אימתי?
לכשיעקרו יסודותיה ממנה, האומרים: ערו ערו עד היסוד בה:

שמה שבר רשפי קשת -
אימתי נודע ביהודה אלהים?
כשתקיים שמה שבר רשפי קשת, מגיד הכתוב, כשבא הקב"ה ליפרע מעובדי אלילים שמו מתגדל בעולם, שנאמר: ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה'.
ואומר: ושמתי בהם אות ושלחתי מהם פליטים אל הגוים תרשיש פול ולוד מושכי קשת תובל ויון האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגוים, כה אמר ה' יגיע מצרים וסחר כוש וגו'.
אחריו מהו אומר?
אכן אתה אל מסתתר.
וכן הוא אומר: ונשפטתי אתו בדבר ובדם ואח"כ והתגדלתי והתקדשתי.

אשתוללו אבירי לב -
אלו משה ואהרן ששלחו מרגלים ואמרו לשון הרע על הארץ, ולא היו יודעין מה לעשות, ואף משה ואהרן נתרשלו ידיהן, עמד כלב ושתק כל אותן האוכלוסין, שנאמר: ויהס כלב את העם לאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה.

משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה -
אם יראה למה שקטה וכו' (כתבו לעיל ברמז תתי"א:).

רבי לוי בשם רבי יוחנן:
אם יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה?
אלא אמרה הארץ: מצוה אחת נצטוה אדם הראשון ועבר עליה ונתקללתי בעבורה, שנאמר: ארורה האדמה בעבורך, כאן רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא תעשה על אחת כמה וכמה.

אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי:
אעפ"כ חזר הקב"ה ופייסה, שנאמר: ארץ ארץ ארץ שמעי דבר ה' שמעת שאמרתי: ארורה האדמה, ולא שמעת שאמרתי: ולא אוסיף לקלל עוד את האדמה, כיון ששמעה כך, מיד שקטה.

רבי פנחס בשם רבי יוחנן:
אם יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה?
אלא אמרה הארץ: תאמר שהגיעה עונתה של תחית המתים, והקב"ה תובע מידי מה שהפקיד אצלי, שנאמר: וגלתה הארץ את דמיה, כיון ששמעה: אנכי, מיד שקטה.

הפרק הבא    הפרק הקודם