ילקוט שמעוני, תהלים פרק ט


סימן תרמג
למנצח על מות לבן.
זה שאמר הכתוב: את הכל עשה יפה בעתו גם את העולם נתן בלבם.
ר' ברכיה בשם ר' נתן: אל תהי קורא גם את העולם נתן בלבם, אלא אהבת עוללים ותינוקות נתן בלבם של אבותיהם.
משל למלך שהיו לו שני בנים אחד קטן ואחד גדול הגדול מכובד והקטן מנוול אעפ"כ אוהבו יותר מן הגדול

דבר אחר:
אהבת עולם נתן בלבם.

אמר ר' נתן:
פחדתו של מלאך המות נתן בלבם.

רב בשם ר' שמואל אבוי:
והנה טוב מאד -
והנה טוב זה המות.
טוב מאד זה יצר הרע.
וכי יצר הרע נקרא טוב?
אלא ללמדך, שאלמלא יצר הרע לא נשא אשה ולא הוליד בנים ולא היה העולם מתקיים.

דבר אחר:
העלים הקב"ה מבריותיו טעמי פרה.
דאמר ר' יצחק
: כל העוסק בפרה מטמאה בבגדים והיא עצמה מטהרת טמאים.

דבר אחר:
שהעלים את הקץ, שנאמר: כי יום נקם בלבי, לבי לפומא לא גלי פומא למאן גלי.

דבר אחר:
שהעלים שכר המצות, שנאמר: ארח חיים פן תפלס.

ר' אחא בשם ר' אבא אמר:
טלטל הקב"ה שכרן של מצות בעוה"ז שיהיו ישראל עושין אותם משלם, כשיבא הקב"ה ליתן שכרן שכר אמנה ושכר עשיה הוא נותן, ועל כן תורה מתקיימת כלה.

דבר אחר:
על מות לבן -
שאתה גוזר על הבן (וממלטו) [ומלבינו] ועונותיו (ואומר בן) אלו ישראל, שנאמר: בני בכורי ישראל.

דבר אחר:
על העלמות שהבן עושה ויוה"כ מכפר.

דבר אחר:
על מות לבן -

על מיתת הבן, כל הימים שהיה הבן קיים היה דוד יודע שלבו של הקב"ה עליו כיון שמת ידע שאין לבו עליו:

אודה ה' בכל לבי -
ביצר הטוב וביצר הרע שלא יהא לבי נוקף.

אספרה כל נפלאותיך -
פליאה זו יש בה לשעבר ויש בה בעוה"ז ויש בה לעוה"ב.

אשמחה ואעלצה בך -
בך בתורתך ובך בישועתך.

אזמרה שמך עליון -
שמך המעולה.

בשוב אויבי אחור -
רבי יודן אמר:
שחזרו לגנותן כמות שהיו.

רבי פנחס אמר:
שחזרו לאחוריהם הה"ד: ומלאך בא אל שאול מהרה ולכה.

דבר אחר:
אמר ר' הונא:

שחזרו לבושת במה שמתוקנת להם לעתיד.
אתיא כההיא דאמר שמואל:
לעתיד לבא באין האומות ומתחבטין לפני אלהיהם ואין בהם כח להצילם, שנאמר: ישועו ואין מושיע ואחר כך חוזרים על הקב"ה, שנאמר: אל ה' ולא ענם.

יכשלו ויאבדו מפניך -
אמרו ישראל לפני הקב"ה: אפילו אין בידם אלא אותו חטא שנכנסו בביתך והחציפו פניך כנגדך, יכשלו ויאבדו:

כי עשית משפטי ודיני -
זה אחד מחמשה דברים הכפולים במקרא:
משפטי ודיני.
עדי וסהדי.
פרא וערוד.
עצמיו גרמיו.
זקנה ושיבה:

גערת גוים אבדת רשע -
אמר ר' לוי:
גערת גוים - זה עמלק, דכתיב: ראשית גוים עמלק.
אבדת רשע - זה עשו, דכתיב: וקראו להם גבול רשעה.
ואם יאמר לך אדם אף יעקב בכלל, אמור לו: רשעים אין כתיב כאן אלא רשע.

שמם מחית -
כי מחה אמחה את זכר עמלק.


האויב תמו חרבות לנצח - האויבים תמו וחרבותיהן קיימין לנצח.
כגון: קוסטנטינוס בנה קוסטנטינא,
פילוס בנה פיליא,
אנטיוכוס בנה אנטיוכיא,
אלכסנדרוס בנה אלכסנדריא,
סיקילוס בנה סיציליא.
הן תמו וחרבותיהן קיימות ואתה כביכול ערים נתשת ציון וירושלים וערי יהודה, ערי קדשך היו מדבר וגו'.
וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו -
בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה'.

דבר אחר:
האויב -
הם תמו וחרבותיהן קיימין, כגון: קסרי ורומי.
וערים נתשת - פילוסופוס אחד שאל כו'.

דבר אחר:
האויב תמו -

תני בש"ר אלעזר:
שבועה נשבע הקב"ה שלא להשאיר זכר עמלק לא נין ולא נכד, שלא יאמר אילן זה של עמלק גמל זה או רחל זה של עמלק, שנאמר: אבד זכרם המה.

ר' לוי בשם ר' חמא:
לא השם שלם ולא הכסא שלם עד שיאבד זרעו של עמלק מן העולם, שנאמר: כי יד על כס יה היה צריך לומר כסא ה', וכשיאבד זכרו של עמלק השם שלם והכסא שלם.

האויב תמו חרבות לנצח -
מה כתיב אחריו?
וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו:

והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים -
אמר ר' לוי:
בשעה שהקב"ה דן את אומות העולם מזכיר להם זכות מישרים שבהם.

ר' אלכסנדרי אמר:
לא קמת רות מנהון ורחב ויתרו מנהון.

דבר אחר:
והוא ישפוט תבל בצדק -
אין הקב"ה חפץ באבדתן של רשעים.
למה:
שהכל בריותי.
איזה יוצר מבקש שישתברו קנקניו?
לכן הוא דן את אומות העולם בשעה שהם ישנים מן העבירות בלילה, כדי שיעמדו בעולם, וכשהוא דן את ישראל דנן ביום, שכשהם ישנים בטלים מן המצות, נעור משנתו מיד הוא משכים לבית הכנסת וקורא קריאת שמע ומתפלל, שומע את התורה שומע את הזקן.

אמר ר' פנחס בשם ר' יהושע בן לוי בשם ר' אלכסנדרוס:
למה אין ישראל תוקעין בתפלה ראשונה אלא בתפלת המוספין?
כדי שיהיו מצוין מלאים מצות ויזכו בדין.
אמר דוד: תפלה לדוד זו תפלה שאדם מתפלל כשהוא נעור משנתו: ברוך מחיה המתים. שמעה ה' צדק - זו קריאת שמע.
הקשיבה רנתי - זו תפלה ראשונה,
האזינה תפלתי - זו תפלה שניה,
בלא שפתי מרמה - לא עמדנו בתפלה לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דברי תורה ומצות ומעשים טובים ולפיכך, מלפניך משפטי יצא אל תסתכל במעשים רעים אלא בזכיות ומעשים טובים, שנאמר: עיניך תחזינה מישרים.

דבר אחר:
תן עיניך במלמדי סנגוריא והזכר זכות אבות:

ויהי ה' משגב לדך -

אמר ר' יוחנן:
כל מקום שנאמר: דל, דך, מך, עני ואביון, בישראל הכתוב מדברשאין עניות זזה מהם משחרב בית המקדש.

ויבטחו בך יודעי שמך -
מהיכן?
מן לא עזבת דורשיך ה'.

זמרו לה' יושב ציון -
אמר ר' יוחנן:
ממה שעשה בציון, מה על ביתו לא חס בשעת כעסו, כשיבא לפרוע ממחריביו על אחת כמה וכמה.

אמר ר' חנינא:
זמרו לה' וגו' -
אימתי?
כשיבא להחזיר שכינתו בציון.
אמר ר' יוחנן:
וקרא מסייעו, שנאמר: כי בנה ה' ציון נראה בכבודו:

כי דורש דמים אותם זכר -
כשיבא לפרוע ממחריביו על אחת כמה וכמה.

כי דורש דמים אותם זכר -
כשיבא הקב"ה לתבוע דמו של רבי עקיבא הוא תובע דמו של בן קופיא.
מהו לא שכח צעקת ענוים?
אינו שוכח דמן של ישראל מיד האומות ולא דם צדיקים שנהרגו בימי גזרה, כגון רבי עקיבא וחבריו, בן עזאי ור' יהודה הנחתום, ועתיד הקב"ה לתבוע דמן של ר' יהודה הנחתום ושל בן קופיא, שפעם אחת גזרה מלכות גזרה שיהרג רבי יהודה הנחתום, מה עשה בן קופיא?
עשה עצמו דיין ודן אותו. (היאך), וכשהוא בא ליתן לו ספקולא, גזר שישחטו אחר תחתיו ויעשו אותו חתיכות חתיכות ויעלו אותו, ורץ לשון הרע ואמר שלא נהרג וגזרה המלכות שיהרגו שניהם ונהרגו שניהם, ועתיד הקב"ה לתבוע דמן, שנאמר: כי דורש דמים אותם זכר.

לא שכח צעקת ענוים -

מהו לא שכח צעקת ענוים?
רבי אבהו בשם רבי אלעזר אומר:
כל צדיק וצדיק שעובדי אלילים הורגין אותן, כביכול הקב"ה כותב בפורפירא שלו, שנאמר: ידין בגוים מלא גויות, והקב"ה אומר להם: למה הרגת פלוני ופלוני? והם כופרים ואומרים להקב"ה: לא הרגנום!
מה הקב"ה עושה?
מוציא פורפירא שלו ודנן ונותן איפופסין, הוי: לא שכח צעקת ענוים:
חנני ה' אין כתיב כאן אלא חננני ה' שלשה נונין כנגד שלש מלכיות.

ראה עניי משונאי -
כמה דאת אמר: ואת עשו שנאתי.

מרוממי משערי מות -
מגיהינום, וכשתעשה לי כן כמו שכתוב למעלה: אספרה כל תהלתיך, כשתחזיר שכינתך כאשר כתוב למעלה: אגילה בישועתך.

אמר ר' אבהו:
זה אחד מחמשה מקראות שישועתן של ישראל היא ישועתו של הקב"ה.

טבעו גוים בשחת עשו -
זה פרעה.

ברשת זו טמנו -
זה סיסרא.

נלכדה רגלם -
זה סנחריב.

נודע ה' משפט עשה -
בדין שעשה במצרים, שנאמר: וידעו מצרים כי אני ה'.

דבר אחר:
סיסרא עמלק והמן.
בפועל כפיו נוקש רשע -
זה פרעה ומצרים.
ואנו מה עלינו לומר?
הגיון סלה - אז ישיר משה ובני ישראל:

ישובו רשעים לשאולה -
ר' אליעזר אומר:
כל העכו"ם אין להם חלק לעולם הבא.
א"ל ר' יהושע:
אילו נאמר: כל גוים ושתק יפה היית אומר, ומה תלמוד לומר כל גוים שכחי אלהים?
הוי אומר: ברשעי עכו"ם הכתוב מדבר.
אמר רבי נחמיה:
כל תיבה שלא ניתן לה למ"ד בראשה ניתן לה ה"א בסופה, כגון: חרנה סדומה שעירה.
מתיבין ליה: והא כתיב ישובו רשעים לשאולה?!
אמר ר' אבא:
לדיוטא התחתונה שבשאול.

כי לא לנצח ישכח אביון -
כך תקות עניים לא תאבד.

קומה ה' אל יעוז אנוש -
לא יתעזזון במלכותן, ולא יתעזזון בשלותן.

ישפטו גוים על פניך - תעשה (תידיטוס) [אנטידיקוס] שלהם.

שיתה ה' מורה להם -
שית יראתך עליהם, שית מרותך עליהם הכנס בהם את השטות, שכן בלשון יוני קורין לשטיא מורא, תן פרומביא בפיהם כחמורים של טוחנין.

אמר רבי אילא בר' ברכיה:
אלמלא תפלתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב, שנאמר: שיתה ה' מורה להם ידעו גוים אנוש המה סלה:

סימן תרמו
דבר אחר:
לפי שהם עושים עצמן מריות הודע להם שאתה אדון על כלם].

ידעו גוים -
שהם אנוש והם עושין עצמם אלוהות.
חירם מלך צור - יען כי גבה לבך הודיעו הקב"ה שהוא אנוש, שנאמר: אל ארץ השלכת. נבוכדנאצר, שנאמר: אעלה על במתי עב הודיעו שהוא אנוש, שנאמר: ומן אנשא לך טרדין. יואש, שנאמר: אחרי מות יהוידע ויבאו וישתחוו למלך הודיעו שהוא אנוש, שנאמר: ואת יואש עשה שפטים.
פרעה אמר: לי יאורי ואני עשיתיני, אני הוא שבראתי את עצמי הודיעו הקב"ה שהוא אנוש, א"ל הקב"ה למשה: הנה יוצא המימה לצרכו ולדרכו בבקר, אחוז בו והודיעו שהוא בשר ודם.
מה עשה משה?
אחז בו א"ל: הנח לי שאעשה צרכי ואח"כ אדבר עמך.
א"ל משה: יש אלוה עושה צרכיו?!
לפיכך א"ל: השכם בבקר והודיעו שהוא בשר ודם:


הפרק הבא    הפרק הקודם