ילקוט שמעוני, איוב פרק יז


המשך סימן תתקז
ויאחז צדיק דרכו -
בשעה שהכעיסו המרגלים הקב"ה, אמר משה: רבש"ע, תפוס דרכך תפוס אומנותך שכל הצדיקים תפשו אומנותם.
אברהם תפש את המילה,
יצחק את התפלה,
יעקב את האמת - תתן אמת ליעקב.
יוסף את החסידות - ויט אליו חסד.
משה את הענוה - והאיש משה ענו.
אהרן את השלום - בריתי היתה אתו החיים והשלום.
פנחס את הקנאה - בקנאו את קנאתי.
אף אתה תפוס אומנותך.

ומהו אומנותי?

אמר לו: אל רחום וחנון, הדא הוא דכתיב: ועתה יגדל נא כח ה' וגו'.

ויאחז צדיק דרכו -
זה הקב"ה, דכתיב: כי צדיק ה' צדקות אהב.

וטהר ידים -
זה הקב"ה, דכתיב: וטהור עינים מראות ברע.

יוסיף אומץ -
זה הקב"ה, שהוא מעצים כחן של צדיקים שיעשו רצונו.

דבר אחר:
ויאחז צדיק דרכו -
זה משה, דכתיב ביה: צדקת ה' עשה.

וטהר ידים -
זה משה, דכתיב ביה: לא חמור אחד מהם נשאתי.

יוסיף אומץ -
זה משה, שהוא מעצים כח וגבורה, שנאמר: ועתה יגדל נא כח ה' וגו'.


הפרק הבא    הפרק הקודם