ילקוט שמעוני, איוב פרק לג


המשך סימן תתקיט
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף -
שנו רבותינו:

מי שחלה ונטה למות, אומרים לו: התודה שכן דרך כל המומתין מתודים.
אדם יוצא לשוק, יהא דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט.
חש בראשו, יהא דומה כמי שנמסר בקולר,
עלה למטה ונפל, יהא דומה כמי שהעלוהו לגרדום לידון, אם יש לו פרקליטין גדולים נצול ואם לאו אינו נצול.

אלו הם פרקליטין גדולים של אדם?
תשובה
ומעשים טובים.

ואפילו תשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות נצול, שנאמר: אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף וגו' מצאתי כופר.

ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר:

אפילו תשע מאות תשעים ותשע מיני חובה מלמד עליו אותו מלאך ואחד לזכות נצול, שנאמר: אחד מני אלף.

דרש ר' עקיבא:
הדא דתימא בעולם הזה, אבל לעולם הבא: לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק - לבלי חקים לא נאמר אלא לבלי חק - למי שאין לו מצוה אחת שיכריעו לכף זכות.

רטפש בשרו מנער -
א"ר אלכסנדרי א"ר חייא בר אבא:

אין חולה עומד מחליו עד שמוחלין לו כל עונותיו, שנאמר: הסולח לכל עונכי הרופא לכל תחלואיכי.

רב המנונא אמר:
חוזר לימי עלומיו, שנאמר: רטפש בשרו מנוער וגו'.

כל משכבו הפכת בחליו -
א"ר יוסף:

לומר שמשכח למודו.

הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר -
(ברמז תקל"ט).

ר' אליעזר אומר:
שמעתי באזני ה' צבאות מדבר.
ומה דבר?
ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע.
אמר הקב"ה: הרי נתתי להם שני דרכים לישראל.
של טוב יש בה שני דרכים:
אחד של צדקה,
ואחד של חסד,
ואליהו ז"ל ממוצע ביניהם, כשיבא אדם ליכנס אליהו זכרונו לברכה מכריז עליו: פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים.

ושל רע ושל מות יש בה ארבעה פתחים, ועל כל פתח ופתח שבעה מלאכים עומדים ארבעה מבחוץ ושלשה מבפנים, אלו שמבחוץ רחמנים ואלו שמבפנים אכזרים.
כשיבא אדם ליכנס הרחמנים מקדמין ואומרין לו: מה לך ולאש זה, מה לך ולגחלים הללו, שמע לנו ושוב, אם שמע להם - מוטב ואם לאו - הוא אומר להם: בהם הם חיי!

אמרו ליה: הרי נכנסת בפתח ראשון אל תכנס בפתח שני, בא ליכנס בפתח שני הרחמנים מקדימין אותו ואומרים לו: מה לך להיות מחוק מתורת אלהיך, לא מוטב לך להיות חקוק על תורת אלהיך מלהיות מחוק, שמע לנו ושוב, אם שמע להם - מוטב ואם לאו - הוא אומר להם: בהם הם חיי!

אמרו ליה: הרי נכנסת בפתח שני אל תכנס בפתח שלישי, בא ליכנס בפתח השלישי הרחמנים מקדימין אותו ואומרים לו: מה לך להיות בורחים ממך וקוראין לך: טמא!
לא מוטב לך להיות קוראין לך: טהור!
אם שמע להם - מוטב, ואם לאו - הוא אומר להם: בהם הם חיי!

בא ליכנס לפתח רביעי, א"ל: הרי נכנסת לפתח שלישי אל תכנס לפתח רביעי, בא ליכנס לפתח רביעי הרחמנים מקדימין אותו ואומרין לו: הרי נכנסת בכל הפתחים ולא שמעת לנו ולא שבת ועד עכשו הקב"ה מקבל שבים, ועד עכשו מוחל לעונות וסולח ואומר בכל יום: שובו בני האדם!
אומרים האכזרים: הואיל ולא שמע לראשונה נוציא רוחו, שנאמר: תצא רוחו ישוב לאדמתו, ועליהם הכתוב אומר: על שלשים ועל רבעים לשונאי.
וכתוב אחר אומר: הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר.

א"ר יהודה א"ר יוסי:
עבר אדם עבירה פעם ראשונה מוחלין לו,
שניה מוחלין לו,
שלישית מוחלין לו,
רביעית אין מוחלין לו, שנאמר: כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. ואומר: הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר.

מאי ואומר?
וכי תימא הני מילי בצבור אבל ביחיד לא, תא שמע: הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר.

הפרק הבא    הפרק הקודם