ילקוט שמעוני, איוב פרק ח


סימן תתקג
והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד -
אמר רבי אלעזר בר' צדוק:

למה צדיקים דומים בעולם הזה?
לאילן שכלו עומד במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה, נקצץ נופו, נמצא כלו עומד במקום טהרה, אף הקב"ה מביא יסורין על הצדיקים בעולם הזה, כדי שיירשו המדרגה התחתונה, שנאמר: יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות:

סימן תתקד
והיה ראשיתך מצער -
אתה מוצא כל המצטער בתחילה נוח לו בסופו.
אברהם
הושלך לכבשן האש וגלה מבית אביו ורדפו אחריו (ט"ז) [ט'] מלכים ונתנסה בעשר נסיונות ולבסוף נח, שנאמר: ואברהם זקן וגו',

יצחק -
ויקנאו אותו פלשתים ויאמר אבימלך לך מעמנו, ולבסוף: ראו ראינו כי היה ה' עמך.

יעקב -
מצטער בנערותו: רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל - עד שהיה במעי אמו בקש עשו להרגו, שנאמר: ויתרוצצו הבנים, וברח מלבן ופגע בעשו, בא עליו צרת דינה וצרת יוסף, ולבסוף נח: ויכלכל יוסף.

וכן ירושלים - והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים. ו

היה ראשיתך מצער -
זה אברהם שהוליד יצחק וישמעאל ובניו שנים עשר נשיאי ולבסוף בני קטורה, הרי שלשים, הוי: ואחריתך ישגה מאד.

ושלש נשים נשא אברהם:
שרה בתו של שם,
קטורה בתו של יפת,
הגר בתו של חם.

היגאה גומא בלא בצה ישגה אחו בלא מים -
וכי אפשר לגומא זה להתגדל בלא בצה ובלא מים?
וכי אפשר לאחו זה להיות בלא מים?
כך אי אפשר להם לישראל להיות, אלא אם כן מתעסקין בדברי תורה, ולפי שפרשו מדברי תורה בא עליהם השונא, לכך נאמר: ויבא עמלק.

הפרק הבא    הפרק הקודם