ילקוט שמעוני, איוב פרק ט


המשך סימן תתקד
חכם לבב ואמיץ כח -
חכם לבב -
זה הקב"ה, שנאמר: עמו חכמה (ותושיה) [וגבורה].

מי הקשה אליו וישלם -
דור המבול
נתקשו כנגדו - הביא עליהם מי המבול.
דור הפלגה נתקשו כנגדו - הפיצם בכל העולם.
אנשי סדום נתקשו כנגדו - וה' המטיר על סדום.
פרעה אמר: מי ה' אשר אשמע בקולו -
אף הוא נתקשה, שנאמר: ויהי כי הקשה פרעה.

המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו -
א"ר אליעזר:

עיקר שלותה של סדום לא היה אלא נ"ב שנה, ומהם כ"ה שנה היה הקב"ה מרעיש עליהם הרים ומביא עליהם זועות, כדי שיעשו תשובה ולא עשו, הדא הוא דכתיב: המעתיק הרים ולא ידעו.

המרגיז ארץ ממקומה -
תניא ר' יוסי אומר:

אוי להם לבריות שרואות ואינם יודעות מה רואות, ועומדים ואינם יודעים על מה הם עומדים! הארץ על מה היא עומדת?
על העמודים, שנאמר: המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון.

עמודים על המים, שנאמר: לרוקע הארץ על המים.
מים על ההרים, שנאמר: על הרים יעמדו מים,
ההרים על הרוח, שנאמר: כי הנה יוצר הרים ובורא רוח.
רוח בסערה, שנאמר: רוח סערה עושה דברו,
וסערה תלויה בזרועו של הקב"ה, שנאמר: ומתח זרועות עולם.

וחכמים אומרים:
על שנים עשר עמודים עומדת, שנאמר: יצב גבולות עמים למספר בני ישראל.

ויש אומרים:

על שבעה עמודים עומדת, שנאמר: חצבה עמודיה שבעה.

ר' אלעזר בן שמוע אומר:

על עמוד אחד עומד וצדיק שמו, שנאמר: וצדיק יסוד עולם:

האומר לחרס ולא יזרח -
זה יעקב.

ובעד כוכבים יחתום -
אלו עשרת השבטים, שהם נכנסין ויוצאין במצרים ולא היו יודעים שיוסף קיים ונתגלה ליעקב, הדא הוא דכתיב: וירא יעקב כי יש שבר.

האומר לחרס ולא יזרח -
הרי כל חכמתו של איוב, וכי אין אנו יודעים שאם אומר הקב"ה לשמש ולכוכבים שלא יזרחו שאינם זורחים?!
אלא לא אמר כי אם על יעקב ובניו שנמשלו לכוכבים, שנאמר: השמש והירח וגו'. [

האומר לחרס ולא יזרח -
כ"ב שנה שהיה יוסף במצרים נגנז רוח הקדש מיעקב ומבניו, ולא היה רחוק מהם אלא מהלך ארבעה ימים ולא היו יודעים.

ולמה כך?
אלא כדי שלא יהיו הנביאים מתגאים, הראה להם הקב"ה כחם שאינם כלום.
וכן אתה מוצא בגדול הנביאים, לפי שאמר: הדבר אשר יקשה מכם.
אמר לו הקב"ה: חייך, שאפילו דין שהנשים יודעות אינך יודע, שנאמר: ויקרב משה את משפטן.
וכתיב: כן בנות צלפחד דוברות.

עושה עש כסיל וכימה -
שמואל רמי:
כתיב: עושה עש כסיל וכימה.
וכתיב: עושה כימה וכסיל?!
אלמלא חמה של כסיל לא נתקיים העולם, מפני צינה של כימה.
ואלמלא צינה של כימה לא נתקיים העולם, מפני חמה של כסיל.
וגמירי דאי לאו עוקצא דעקרבא דמנח בנהר דינור כל דהוה טריק ליה עקרבא לא הוה חיי, והיינו דקאמר ליה קוב"ה לאיוב: התקשר מעדנות כימה מושכות כסיל תפתח.

מאי כימה?
אמר שמואל:
כי מאה כוכבי.
אמרי לה: דמיכנפן.
ואמרי לה: דמיבדרי.

מאי עש?
א"ר יהודה:
יותא.
מאי יותא?

א"ר:
זנב טלה.
:ואמרי לה רישא דעגלא, ומסתברא כמאן דאמר זנב טלה, דכתיב: ועיש על בניה תנחם.
אלמא חסרה ומתחזיא כטרפא דטריף, והאי דקאזלא אבתרה דאמרה לה: הב לי בני, שבשעה שבקש הקב"ה להביא מבול לעולם, נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם, וכשבקש לסתמה נטל שני כוכבים מעיש וסתמה.

וליהדרינהו לה?
אין הבור מתמלא מחוליתה.
אי נמי, אין קטיגור נעשה סניגור.

וליברי לה תרי כוכבי אחריני?
אין כל חדש תחת השמש.

אר' נחמןחמן בר יצחק:
ועתיד הקב"ה להחזירם לה, שנאמר: ועיש על בניה תנחם.

עושה גדולות עד אין חקר -
דרש ר' חנינא בר פפא:
(לעיל ברמז תתצ"ט).

אשר בשערה ישופני -
א"ר אבא:

איוב בסערה חרף ובסערה השיבוהו.
בסערה חרף - אמר לפניו: רבש"ע, שמא רוח סערה עברה לפניך ונתחלף לך בין איוב לאויב?! ובסערה השיבוהו - דכתיב: ויען ה' את איוב מן הסערה ויאמר.
אמר לו: שוטה שבעולם, הרבה נימין בראתי בראשו של אדם וכל נימא ונימא בראתי לה גומא בפני עצמה, כדי שלא יהיו שתי נימות יונקות בגומא אחת, שאלמלי כן מכחישות מאור עיניו של אדם, בין גומא לגומא לא נתחלף לי, בין איוב לאויב יתחלף לי?!

מי פלג לשטף תעלה -
א"ר יהושע דסכנין בשם רבי לוי:

בערביא קורין לשערה שיטפא, שכל שער ושער ברא לו הקב"ה מעין בפני עצמו.

מעשה בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים, נתמעטה ידו בקש לצאת לחוצה לארץ, קרא לאשתו ואמר לה: בשביל שבני אדם רגילים לבא אצלי לראות נגעיהן בואי ואני אלמדך, אם ראית שערו של אדם שיבש המעין - תהי יודעת שלקה.
אמרה ליה: אם כל שער ברא לו הקב"ה מעין שתהא שותה ממנו, אתה שאתה אדם עאכ"ו שברא לך הקב"ה פרנסה.

דבר אחר:
מי פלג לשטף -
כשהקב"ה בורא את האדם, במדה הוא בורא אותו.
רובו מים הוא נעשה איסתניס,
רובו דם נעשה מצורע,
חציו דם וחציו מים הרי זה אדם שלם.

דבר אחר:
מי פלג לשטף -
הרבה טפים בראתי בעבים וכל טפה וטפה בראתי לה דפוס בפני עצמה, כדי שלא יהיו שתי טפים יוצאות מדפוס אחד, שאלמלי יוצאות שתי טפי מדפוס אחד, מטשטשת כל הארץ ואינה עושה פירות.
בין טפה לטפה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי?!

ומאי משמע דהאי תעלה לישנא דדפוס הוא?
דכתיב: ויעש תעלה כבית סאתים זרע סביב למזבח.

ודרך להזיז קולות -
הרבה קולות בראתי בעבים וכל קול וקול בראתי לו שביל לעצמו, כדי שלא יהו שתי קולות יוצאות בשביל אחד, שאלמלי יוצאות בשביל אחד מחריבות את כל העולם כלו.
בין שביל לשביל לא נתחלף לי, בין איוב לאויב יתחלף לי?!

אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה -
ר' לוי אמר:

שני בני אדם אמרו דבר אחד:
אברהם,
ואיוב.

אברהם אמר: חלילה לי מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע.
ואיוב אמר:
אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה.

אברהם
נטל שכר עליה,
ואיוב נענש עליה.

אברהם
אמרה בשולה,
איוב
אמרה פגה.
אחת היא על כן אמרתי וכו'.

אם שוט ימית פתאם -
אנטונינוס שאל את רבינו:

מהו אם שוט ימית פתאם?
א"ל: גזור דיסב מאה מגלבין ויהבין גביה! מאה דינרין דין סכום לדין ודין סכום לדין, ולא מפקין מיניה כלום.

למסת נקים ילעג -
א"ר אחא:

בשעה שהצדיקים מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, השטן מקטרג ואומר: לא די להם מה שמתוקן להם לעתיד לבא, אלא שהם מבקשים להם לישב בשלוה בעוה"ז!
תדע לך שהוא כן, ע"י שבקש יעקב אבינו לישב בשלוה בעוה"ז, נזדווג לו שטנו של יוסף.

ארץ נתנה ביד רשע -
ר"א אומר:

בקש איוב להפוך קערה על פיה.

א"ל ר' יהושע:
לא דבר איוב אלא כנגד השטן.

על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל -
אמר רבא:

בקש איוב לפטור את כל העולם כלו מן הדין.
אמר לפניו: רבש"ע, בראת שור פרסותיו סדוקות,
בראת חמור פרסותיו קלוטות,
בראת צדיקים בראת רשעים,
בראת ג"ע בראת גיהינום.
מי מעכב על ידך?
מאי אהדרו ליה חברוהי?

אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל,-
ברא הקב"ה יצר הרע וברא לו תורה תבלין.

אדברה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי -
אמר איוב: איני כמו אדה"ר, שאמר: האשה אשר נתתה עמדי, הוא שמע לדברי אשתו, אבל אני לא שמעתי לדברי אשתי.

א"ר אבא בר כהנא:
דינה אשתו של איוב היתה, דכתיב: כדבר אחת הנבלות תדברי.

גם את הטוב נקבל -
אקבל אין כתיב כאן אלא נקבל - נאים בטובה ולא נאים בפורענות.

הפרק הבא    הפרק הקודם