ילקוט שמעוני, משלי פרק יא


המשך סימן תתקמז
מאזני מרמה תועבת ה' -
א"ר בנאה:
אם ראית דור שמדותיו של שקר, דע שהמלכות מתגרה בו.
מה טעם?
מאזני מרמה תועבת ה'.

מה כתיב אחריו?
בא זדון ויבא קלון.
אף משה רמזה בתורה: לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן - זכור את אשר עשה לך עמלק.

בא זדון -
זה עשו: וקראו להם גבול רשעה - ונתלוה לו קלונו של עולם: ויהי רעב בארץ.

ואת צנועים חכמה -
(כתוב בישעיה בפסוק דרשו ה' בהמצאו ברמז תפ"א):

תומת ישרים תנחם -
ההוא מינאה דחזייה לרבה דהוה מעיין בשמעתא, יהב אצבעתיה דידיה תותי כרעיה וקא מייץ דמא.
א"ל: עמא פחיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו, ברישא איבעי לכו למיצת, אי אציתו - קבליתו ואי לא, לא קבליתו.
א"ל: אנן דסגינן בשלמותא.
כתיב בן: תומת ישרים תנחם - הנך אינשי דאזלי בערמימותא, כתיב בהם: וסלף בוגדים ישדם.

מאי שנא לוה דמהימן ליה למלוה ומלוה לא מהימן ליה ללוה?
לוה מקיים ביה במלוה: תומת ישרים תנחם, ומלוה מקיים ביה בלוה: וסלף בוגדים ישדם.

לא יועיל הון ביום עברה וגו' -
(כתוב לעיל):

לא יועיל הון -
ומה מועיל?
דברי תורה.

וצדקה תציל ממות -
וכי צדקה מצלת מדינה של גיהינום, יכול אפילו נותנה לכותי שמצילתו?
הוי אומר: וצדקה תציל ממות - ואין צדקה אלא דברי תורה, שנאמר: וצדקה תהיה לנו.

ומאן דבעי ישמעינה מן הכא.
דאמר רבי יוסי:
יהא חלקי עם גבאי צדקה ולא עם מחלקי צדקה, שכשהיה נוטלה יודע ממי נוטלה, אבל כשנותנה אינו יודע למי נותנה.
יכול אפילו נתחייב תלמיד חכם לדבר עבירה שיכולה להציל אותו?
תלמוד לומר: צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו.

א"ר עקיבא:
מעשיהם של צדיקים מצילים אותם, שנאמר: צדקת ישרים תצילם - והכל בזכות התורה שנמשלה (לצדיקים) [לצדקה] ולחיים, שנאמר: כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו.

וכי יש אדם שמרדף רעה לנפשו?
הוי אומר: זה שמגדיל ימיו בלא תורה.

ר' אבהו אמר:
זה שמגדיל עצמו בליצנות.

צדקת תמים תישר דרכו -
צדקת תמים -
זה יצחק.

תישר דרכו -
של אליעזר.

וברשעתו ייפול רשע -
זה בתואל שבקש לעכב ונגף בלילה, דכתיב: ויאמר אחיה ואמה.

צדיק מצרה נחלץ -
ההוא עבדא דאזל וצבעיה לרישיה ודיקניה, אתא לקמיה דרבא אמר ליה זבנן, אמר ליה: ויהיו עניים בני ביתך.
אתא לקמיה דרב פפא זבניה, יומא חד אמר ליה: אשקיין מיא!
אזל אסחיה לרישיה ודיקניה.
אמר ליה: חזי דאנא קשיש מאבוך, קרי אנפשיה: צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו.
כי הוה ר' מאיר דריש בפירקיה הוה דריש:
תלתא שמעתא,
תלתא אגדתא,
תלתא מתלי.

וא"ר יוחנן:
ג' מאות ממשלות שועלים היו לו לר' מאיר, ואנו לא בא לידינו אלא שלשה:
אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהינה,
מאזני צדק אבני צדק,
צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו.

בטוב צדיקים תעלוץ קריה ובאבוד רשעים רנה -
א"ר ישמעאל:
יש שמחה לפני המקום כשיאבדו מכעיסין מן העולם וכו' (כתוב בתהילים במזמור ג' ברמז י"ב):

ובאבוד רשעים רנה -
ובאבוד אחאב רנו רנה, שנאמר: ויעבור הרנה.

שנו רבותינו:
כל זמן שהרשעים בעולם - חרון אף בעולם.
אבדו רשעים מן העולם - נסתלק חרון אף מן העולם.

רשע בא לעולם - רעה באה לעולם, שנאמר: בבוא רשע בא גם בוז.
אבד רשע מן העולם - טובה באה לעולם, שנאמר: ובאבוד רשעים רנה.

צדיק אבד מן העולם - רעה באה לעולם, שנאמר: הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק.
צדיק בא לעולם - טובה באה לעולם, שנאמר: זה ינחמנו ממעשנו.

בז לרעהו חסר לב -
זה חמור.

ואיש תבונות יחריש -
זה יעקב, שנאמר: והחריש יעקב עד באם.

הולך רכיל מגלה סוד -
תנו רבנן:
מנין לדיינים שלא יאמר אני מזכה וחברי מחייבים אבל מה אעשה שחברי רבו עלי?
ת"ל: לא תלך רכיל בעמיך.
ואומר: הולך רכיל מגלה סוד.

ההוא תלמידא דאפיק מילתא דאיתמר בי מדרשא בתר עשרין ותרתין שנין, ואפקיה רבא מבי מדרשא, אמר: דין גלי רזיא הוא.

רע ירוע כי ערב זר -
א"ר יצחק:
רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים, ולערבי שלציון, ולתוקע עצמו לדברי הלכה, מקבלי גרים כדרבי חלבו.

דא"ר חלבו:
קשים גרים לישראל כספחת. ערבי שלציון דעבדי שלוף דוץ, תוקע עצמו לדבר הלכה כדרבי יוסי.

דא"ר יוסי:
כל האומר אין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו, דאמר קרא: ולמדתם ועשיתם - כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה.

ושונא תוקעים בוטח -
דאתי דינא לקמיה וגמר הלכתא ומדמי מלתא למילתא, ואית ליה רבה ולא אזיל למשאל מיניה.

גומל נפשו איש חסד -
אמר ר' שמעון בן לקיש:
כל היושב בתענית נקרא חסיד, שנאמר: גומל נפשו איש חסד.

גומל נפשו איש חסד -
הלל הזקן בשעה שנפטר מתלמידיו היה מהלך והולך.
אמרו לו: להיכן אתה הולך?
אמר להם: לעשות מצוה.
א"ל: וכי מה מצווה הלל עושה?
א"ל: לרחוץ במרחץ.
א"ל: וזו היא מצוה?
א"ל: הן, ומה איקונין של מלכים שמעמידים אותם בבתי קרקסיאות ובתי טרטיאות מי שממונה עליהם ממרקן ושוטפן, והם מעלים לו (סודרין) [מזונות], ולא עוד, אלא שהוא מתגדל בגדולי מלכות, אנו שנבראנו בצלם ודמות, דכתיב: כי בצלם אלוהים עשה את האדם עאכ"ו.

וכן הלל הזקן אומר לתלמידיו: בשעה שנפטר מהם: אנא אזיל למיגמל חסד עם הדין אכסנאי דאית בגו ביתא.
אמרו ליה: בכל יום אית לך אכסנאין?!
אמר להו: והדא נפשא עלובתא לאו אכסנאי היא גו גופא?
דיומא דין היא חכא ולמחר לית היא הכא.

דבר אחר:
גומל נפשו איש חסד -
דמפלג מצוון.

ועוכר שארו אכזרי -
זה מי שהגיע לו שמחה ואינו מקרב קרוביו עמו לשם עניות, לכך משה מזהיר את ישראל: נתון תתן לו.

רשע עושה פעולת שקר -
רבי אבין בשם רבי חנינא:
זה נמרוד שהיו פעולותיו של שקר.

וזורע צדקה -
זה אברהם, שנאמר: ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט.

שכר אמת -
שנאמר: אל תירא אברם.

תועבת ה' עקשי לב -
זה שמקשה לבו מלעשות תשובה והקב"ה קורא אותו תועבה, שנאמר: תועבת ה' עקשי לב, ואם חוזר ועושה תשובה, קורא אותו תמים, שנאמר: ורצונו תמימי דרך.

ראה חכמתו של שלמה, כל מה שהתנבא דוד אביו התנבא שלמה:
בדוד
כתיב: אשרי אדם מפחד תמיד וגו'.
ובשלמה כתיב: תועבת ה' עקשי לב.

בדוד כתיב: אשרי תמימי דרך.
ובשלמה כתיב: ורצונו תמימי דרך.

אמר רבי זבידא:
כל מי שהולך בתמימות לפני הקב"ה, כאלו עשה כל רצונו, שנאמר: ורצונו תמימי דרך.

יד ליד לא ינקה רע -
שנו רבותינו:
המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו, אפילו הוא דומה למשה רבינו שקבל תורה מהר סיני, עליו הכתוב אומר: יד ליד לא ינקה רע - לא ינקה מדינה של גיהינום.

אמר רב:
כל שיש בו גסות הרוח אפילו הקנהו להקב"ה, שמים וארץ כאברהם, שכתוב בו: הרימותי ידי אל ה' וגו' קונה שמים וארץ - לא ינקה מדינה של גיהינום.
קשיא ליה לדבי רבי שילא האי יד ליד, ידים לא ינקה מיבעי ליה?
אלא אמרי דבי ר' שילא:
אפילו קבל תורה כמשה רבינו, שכתוב בו: מימינו אש דת למו - לא ינקה מדינה של גיהינום.

קשיא ליה לר' יוחנן:
האי יד ליד, יד מיד מיבעי ליה?
אלא אמר רבי יוחנן:
אפילו עשה צדקה בסתר, שכתוב: מתן בסתר יכפה אף - לא ינקה.

יד ליד לא ינקה רע -
א"ר פנחס:
כל העושה מצווה בעולם הזה ומבקש ליטול שכרו מיד ליד, לא ינקה רע - רשע הוא ואינו מניח לבניו כלום.
כאינש דאמר: הא סילעא הא סקא הא סאתא, קום כייל לך, כך אם בקשו אבות הראשונים שכר מצווה שעשו בעולם הזה, מהיכן היה זכותן עומדת לבניהם אחריהם?
[שהרי הוא אומר]: וזכרתי את בריתי יעקב.

יד ליד לא ינקה -
בוא וראה שתי ידים יש לו לאדם, אם גונב הוא באחת ונותן צדקה באחת, לא ינקה לעתיד, כך הקב"ה אומר לרשעים: שני עולמות בראתי לכם, אחד לעשות בו מעשים טובים ואחד לשלם שכר, עכשיו שלא עשיתם מעשים טובים בעולם הזה שהייתם בו כאן, מה אתם מבקשים?
יד ליד לא ינקה אתכם מדינה של גיהינום.

דבר אחר:
אמר ר' יוחנן:
משל לאחד שעבר עבירה ונתן לזונה שכרה, לא הספיק לצאת ממנה, עד שפגעו עני אחד ואמר לו: תן לי צדקה ונתן לו, חשב בעצמו, אלולי לא רצה הקב"ה לכפר עונותי, לא היה שולח לי אותו עני לתת לו צדקה, אלא כבר כפר לי על אותו עון שעשיתי.
אמר לו הקב"ה: רשע, לא תחשוב כך אלא לך ולמוד מחכמתו של שלמה, שנאמר: יד ליד לא ינקה רע.

דבר אחר:
מה היד הזו (היא אוכלת) [אינה נכוית] עם חברתה, [אף אם] אתה עושה מצווה באחת ונתחייב באחת, אין זו מכפרת על זו.

דבר אחר:
אדם יש לו דבר בינו ובין חברו והוא נשבע בפיו ומבטל בלבו, תאמר שהוא מנוקה?
תלמוד לומר: לא ינקה רע.
נאמר כאן: לא ינקה.
ונאמר להלן: כי לא ינקה ה'.
מה דבור האמור להלן על השבועה, אף כאן על השבועה.

ר' אליעזר אומר:
לא כן, שהרי סופו של פסוק מפרש: וזרע צדיקים נמלט - אם ראית צדיק שהוא בן אבות, לא במהרה הוא חוטא.
למה?
שהוא מחשב: אכחיש את יצרי לשעה ולא אאבד את עולמי לשעה, ונמצא נמלט מדינה של גיהינום, הדא הוא דכתיב: וזרע צדיקים נמלט, אבל רשע הולך אצל זונה ונשבע לה, כדי לעשות תאות נפשו, ואחר כך עובר על השבועה, ורוח הקדש משיבה ואומרת: לא דייך שעברת עבירה אלא שהזכרת שמי על דבר שקר, חייך, לא תנקה מדינה של גיהינום, הדא הוא דכתיב: יד ליד לא ינקה רע.

למה קורא אותו רע?
כנגד יצר שנקרא רע, שנאמר: כי יצר לב האדם רע מנעוריו, והקב"ה נותן בלבו של צדיק שלא יחטא, כדי להנצל מדינה של גיהינום.

נזם זהב באף חזיר -
אם אתה נותן כלי זהב באף חזיר הוא מלכלכו בטיט וצואה ואינו מדיחו, כך ת"ח אם הולך אצל זונה ומקלקל עמה מלכלך את תורתו.

א"ר אלכסנדראי:
מסירה טעמה של תורה ממנו, אבל כל מי שעמד על פתחה ואינו מתאוה ליפיה, הקב"ה קורא אותו צדיק, שנאמר: תאות צדיקים אך טוב תקות רשעים עברה.
מהו עברה?
שתקותו עברה באותה שעה שעבר עבירה.

יש מפזר ונוסף עוד -
תני, הלל אומר:
בשעת המכנסים פזר, בשעת המפזרים כנס, אם ראית דור שהתורה חביבה עליו - פזר, שנאמר: יש מפזר ונוסף עוד, ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו - כנס, שנאמר: עת לעשות לה' הפרו תורתך.

דבר אחר:
א"ר אבהו:
אם ראית אדם מפזר מעותיו לצדקה, הוי יודע שהוא מוסיף, שנאמר: יש מפזר ונוסף עוד.

א"ר שמואל בר נחמני:
אם ראית אדם שהוא מונע ידו מן הצדקה, הוי יודע שהוא מתחסר, שנאמר: וחושך מיושר אך למחסור.

נפש ברכה תדושן ומרוה גם הוא יורא -
אמר רב ששת:
כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמדה לעולם הבא, שנאמר: ומרוה גם הוא יורא.

מונע בר יקבוהו לאום -
זה פרעה שגנז את התבואה בשני בצורת ולא רצה למכור והיו הכל מקללים אותו.

וברכה לראש משביר -
זה יוסף, שנאמר: ויוסף וגו' הוא המשביר לכל עם הארץ - שזן את העולם ונהגם כרועה, שנאמר: רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף.

אמר רב חמא בר ביזנא אמר שמואל:
כל המונע הלכה מפי תלמיד חכם, אפילו עוברים שבמעי אמן מקללים אותו, שנאמר: מונע בר יקבוהו לאום - ואין לאום אלא עוברים, שנאמר: ולאם מלאם יאמץ, ואין יקבוהו אלא קללה, שנאמר: מה אקב לא קבה אל, ואין בר אלא תורה, שנאמר: נשקו בר.

עולא דבי רבי ישמעאל אמר:
מנקבין אותו ככברה.
כתיב הכא: יקבוהו לאום.
וכתיב התם: ויקוב חור בדלתו.
ואם למדו מה שכרו?
זוכה לברכות יוסף, שנאמר: וברכה לראש משביר - ואין משביר אלא יוסף, שנאמר: הוא המשביר.

אמר רבי תנחומא:
אם למדו - זוכה שתורתו תהיה עטרה לראשו לעתיד לבא, הדא הוא דכתיב: וברכה לראש משביר.

שוחר טוב יבקש רצון -
זה דוד מלך ישראל שהיה שוחר טובתם של ישראל, להעמיד מהם עשרים וארבע משמרות כהונה ועשרים וארבע משמרות לוויה.

יבקש רצון -
שהיה מבקש רחמים שתשרה עליו רוח הקדש, כדי לברך את ישראל.
והיכן ברכן?
אשרי האיש.

ודורש רעה תבואנו -
זה המן שהיה דורש רעתו של מרדכי ונהפכה עליו.

מה כתיב אחריו?

בוטח בעשרו הוא ייפול - זה המן.

וכעלה צדיקים יפרחו -
זה מרדכי ואסתר.

דבר אחר:
בוטח בעשרו -
זה קרח.

וכעלה צדיקים יפרחו -
זה משה ואהרן וסנהדרין שלו.

פרי צדיק עץ חיים -
זה ר' יוסי בן אלעזר.

ולוקח נפשות חכם -
זה רבי שמעון בן יוסי בן לקוניא.

דבר אחר:
מה הם פירותיו של צדיק?
מצוות ומע"ט, זה נח: נח איש צדיק תמים.

ולוקח נפשות חכם -
זה נח, שזן ופרנס כל שנים עשר חדש בתבה, אחר כל השבח הזה בא לצאת ונשתלם, שנאמר: הן צדיק בארץ ישולם.

דאמר רבי הונא בשם רבי אליעזר בנו של ר"י הגלילי:
נח כשהוא יוצא מן התבה הכישו הארי ושברו ולא היה כשר להקריב והקריב שם בנו תחתיו, ק"ו אף כי רשע וחוטא - זה דור המבול.

דבר אחר:
פרי צדיק עץ חיים -
אמרו רבותינו:
כל הבנים שהיניקה שרה, דכתיב: היניקה בנים שרה - כולם נתגיירו, ואל תתמה בדבר, שהרי אתה מוצא באליפז, ע"י שנתגדל בחיקו של יצחק נעשה צדיק וזכה ששרה עליו רוח הקדש.

דבר אחר:
פרי צדיק עץ חיים -
זה משה שקבל את התורה, דכתיב בה: עץ חיים היא.

ולוקח נפשות חכם -
והלא שנינו:

מרבה בשר מרבה רמה, מרבה שפחות מרבה זמה, מרבה עבדים מרבה גזל?!
אלא כמה פעמים לקח, כמה נפשות מן המיתה, במרגלים ועגל, שנאמר: ויחל משה וכו' (כתוב בשופטים ברמז ס"ז וברמז שס"ז).

עשרה דברים נקראו חיים:
הקב"ה אלוהים חיים.
תורה, שנאמר: עץ חיים היא.
ישראל שנאמר: ואתם הדבקים בה' וגו' חיים וגו'.
חכמים שנאמר: תורת חכם מקור חיים.
צדיקים - פרי צדיק עץ חיים.
גן עדן ועץ החיים בתוך הגן.
ארץ ישראל - ונתתי צבי בארץ חיים.
ירושלים - אתהלך לפני ה' בארצות החיים.
גמילות חסדים שנאמר: כי טוב חסדך מחיים,
מים שנאמר: מקור מים חיים.

הן צדיק בארץ ישולם -
זה משה, שנאמר: הן קרבו ימיך למות.
וכתיב ביה: צדקת ה' עשה.

אף כי רשע וחוטא -
זה קרח ועדתו וכו' (כתוב בירמיה ברמז קל"ב):

הפרק הבא    הפרק הקודם